the LearnGaelic logo

LearnGaelic with BBC An Là LearnGaelic le BBC An Là

Help

How to use this site

Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who use LearnGaelic.net sites in the intermediate and advanced sections will find this site particularly useful.

Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a text transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

By default, the Gaelic transcript is shown. However, by selecting 'show English text' situated below the right-hand corner of the video, an English translation is displayed. Each paragraph of translation scrolls in tandem with the Gaelic. By selecting the same checkbox, the English translation can be hidden from view.

Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

To ensure the content displays to its optimum, the developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome and Mozilla Firefox.

[Mairi Rodgers – Preseantair] Feasgar math dhuibh. Chomharraich daoine air feadh an t-saoghail deireadh a’ chiad Chogaidh Mhòir an-diugh. Chruinnich daoine còmhla gus an fheadhainn a chaill am beatha anns a’ chogadh sin, agus ann an iomadh cogadh as a dhèidh a chuimhneachadh. Tha Coinneach Mac a’ Ghobhainn ag aithris.

[Coinneach Mac a’ Ghobhainn – Neach-aithris] Aig aon-uair-deug, dhen aonaibh-latha-deug dhen aonaibh-mìos-deug, chuimhnich an dùthaich air fad air na rinn an ìobairt bu mhotha air rud nas cumhachdaich na facail sam bith – sàmhchair. Ceud bliadhna bhon a thòisich a’ chiad chogadh, comharra dhen deireadh. Chruinnich iad aig taigh-baile Inbhir Nis, mar a chruinnich iad air feadh na seann ìmpireachd agus an t-saoghal air fad. Aig geata Bhenain sa Bheilg, tha còrr air leth-cheud mìle ainm sgrìobht’. Saighdearan nach deach an lorg a-riamh. B' e seo cogadh a sgrios coimhearsnachdan. Nam measg, coimhearsnachdan Gàidhealachd.

[Murchadh Peutan] Uill, às an Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse, chaill dìreach goirid air sia ceud balach òg am beatha. Nise, ma smaoinicheas tu air an àireamh a tha sin agus a-mach à sluagh, ‘s dòcha deich no dusan mìle, chan eil rian nach robh buaidh uabhasach aige sin air a h-uile, a h-uile pàirt den choimhearsnachd. Nuair a smaoinicheas tu air sgiobaidhean spòrs, mar eiseimpleir, sgiobaidhean ball-coise, sgiobaidhean iomain, nuair a smaoinicheas tu air na dannsaichean a bha a’ gabhail àite anns na tallaichean is rudan mar sin. Chan eil rian nach do chuir e sgleò air a h-uile càil a bh’ ann airson iomadach bliadhna.

[Coinneach Mac a’ Ghobhainn – Neach-aithris] Is aig tùr Lunnainn, cuimhneachan sònraicht’ airson a h-uile coimhearsnachd. Ochd ceud, ceithir fichead ‘s a h-ochd mìle, cheud is fhichead ‘s a sia crom-lusan. Gach fear na shamhla airson saighdear Breatannach a bhàsaich sa chiad chogadh. Tha còrr air còig millean duine air a dhol a dh'fhaicinn an t-sealladh iongantach seo. Is eadar cuimhneachain cogaidh mar seo, is an fheadhainn anns na bailtean fhèin, bithear an dòchas nach dìochuimhnichear gu bràth ìobairt saighdearan a’ chogaidh mhòir. Coinneach Mac a’ Ghobhainn, BBC An Là.

[Mairi Rodgers – Presenter] Good evening. People around the world commemorated the end of the First World War today. People gathered together to remember those who lost their lives in that war, and in many wars afterwards. Kenneth Smith reports.

[Kenneth Smith – Reporter] On the eleventh hour, of the eleventh day, of the eleventh month, the entire country remembered the biggest sacrifice in a more powerful way than any words – silence. One hundred years since the First World War started, a sign of the end. They gathered at Inverness town-hall, as they gathered around the old empire and the around the world. In Belgium, at the Menin Gate, more than fifty thousand names appear. Soldiers that were never found. This was a war that devastated communities. Among them, Highland communities.

[Murdo Beaton] Well, from the Isle of Skye and Loch Alsh, nearly six hundred young boys lost their lives. Now, if you think of that number and out of a crowd, of maybe ten or twelve thousand, there’s little wonder the massive effect that had on every, every part of the community. When you think of sports teams, for example, football teams, shinty teams, when you think of dances that took place in halls and things like that. There’s little wonder that it must have cast a cloud over everything for many years.

[Kenneth Smith – Reporter] And at the Tower of London, remarkable memories for every community. Eight hundred and eighty-eight thousand, two hundred and forty-six poppies. Each one representing a British soldier that died in the First World War. More than five million people have been to see this wonderful sight. And between war memorials like these, and those in towns, it’s hoped that the sacrifice of the First World War soldiers will never be forgotten Kenneth Smith, BBC An Là.

Useful phrases Abairtean feumail

ìobairt - sacrifice

<))

ìmpireachd - empire

<))

Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse - Isle of Skye and Loch Alsh

<))

smaoinicheas - think

<))

Future tense of smaoinich

sgleò - mist

<))

This can also mean cloud or haze

crom-lusan - poppies

<))

Archive Tasglann