Beginner Tòiseachadh

Courses and resources for beginners Cùrsaichean is goireasan airson luchd-tòiseachaidh

FAQs Ceistean Cumanta

How do I learn Gaelic?Ciamar a dh’ionnsaicheas mi a’ Ghàidhlig?

There are a number of ways to learn Gaelic, available through a variety of institutions and utilising a range of teaching methods. Choosing the most suitable method for you will depend on your own circumstances and preferred learning style. There is no right or wrong way to learn Gaelic, but trying more than one approach may be beneficial. A formal course can provide teaching on the structure of the language whilst a conversation group will enhance your language skills in a social setting.Tha grunn chùrsaichean Gàidhlig ann a tha air an tabhann le iomadh ionad ionnsachaidh is iad a’ cleachdadh diofar dhòighean teagaisg. Bidh an dòigh ionnsachaidh as freagarraiche dhut fhèin an urra ri do shuidheachadh pearsanta is an dòigh ionnsachaidh as fheàrr leat. Chan eil dòigh seach dòigh ceàrr airson a’ Ghàidhlig ionnsachadh, ach b’ fhiach dhut barrachd na h-aon rathad fheuchainn. Bheir cùrsa foirmeil teagasg dhut air structar a’ chànain is cuiridh buidheann-còmhraidh ri do chuid sgilean cànain ann an suidheachadh sòisealta.

How can this website help me learn Gaelic? Ciamar a chuidicheas an làrach seo mi le bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig?

You can search for a course. There are also a number of courses offered on this site and others that are linked to the site. Check the links on the left of this page for some of them. Lorg cùrsa. Tha grunn chùrsaichean rim faotainn air an làraich seo agus tha feadhainn eile ann a tha ceangailte rithe. Thoir sùil air na ceangalan a tha air taobh clì na duilleig airson feadhainn aca.

How long will it take to become fluent in Gaelic? Dè cho fad 's a bheir e dhomh tighinn gu fileantas sa Ghàidhlig?

This depends on how much time you are able to spend learning the language; your level of immersion in Gaelic; and the learning style you have chosen.Bidh seo a rèir na h-ùine a dh’fhaodas tu cur seachad ag ionnsachadh a’ chànain; an ìre gum bi thu air do bhogadh sa Ghàidhlig; agus an dòigh ionnsachaidh a tha thu air taghadh.

What course level is suitable for me?Dè an ìre a bhiodh freagarrach dhomh?

Titles such as ‘post-beginner’ and ‘intermediate’ have long caused confusion for Gaelic learners as they do not mean the same with all learning institutions. Most providers should be able to provide you with a course outline, explaining the topics which will be covered within the class. You can search for a course , or use the freephone number 0800 1712994 to talk through your learning options in more detail. Thar nam bliadhnaichean tha tiotalan mar ‘luchd-ionnsachaidh adhartach’ is ‘eadar-mheadhanach’ air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig fhàgail troimh-chèile air sgàth 's nach eil an aon mhìneachadh aig a h-uile ionad ionnsachaidh orra. Bheir a’ mhòrchuid de sholaraichean cunntas dhut air a’ chùrsa dhut agus mìnichidh seo dè na cuspairean a ghabhas e a-steach. Faodaidh tu cùrsa a lorg, no cuir fòn chun saor fhòn 0800 1712994 ma tha thu airson bruidhinn mud roghainnean ionnsachaidh ann am barrachd doimhneachd.

Immersion coursesCùrsaichean bogaidh

Throughout the year there are a number of Gaelic immersion courses. The courses vary in length, but each course is an effective way of learning the language and simultaneously putting your new skills into use. These courses are generally situated within a community with a strong Gaelic presence, exposing learners to the spoken language as part of their learning experience. Gheibhear grunn chùrsaichean bogaidh a tha gan ruith tron bhliadhna. Mairidh feadhainn dhiubh nas fhaide na feadhainn eile, ach bidh gach fear dhiubh èifeachdach ann a bhith a’ teagaisg a’ chànain agus ann a bhith a’ toirt cothrom dhut na sgilean ùra agad a chur gu feum. Mar as trice bidh cùrsaichean bogaidh suidhichte ann an coimhearsnachdan far a bheil a’ Ghàidhlig làidir, a’ toirt cothrom dha oileanaich an cànan a chluinntinn mar phàirt den ionnsachadh aca.

Distance learningIonnsachadh air astar

Sabhal Mòr Ostaig run distance learning courses catering for both learners and fluent speakers. Students take part in weekly telephone tutorials and access course materials online. Bidh Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann chùrsaichean air astar a tha freagarrach dhan dà chuid luchd-ionnsachaidh agus fileantaich. Bidh oileanaich a’ gabhail pàirt ann an clasaichean fòn a h-uile seachdain is gheibh iad chun stuth-teagaisg air loidhne.

College and university coursesCùrsaichean oilthigh is colaiste

Many colleges and universities in Scotland offer an excellent range of Gaelic and Gaelic-related courses for both learners and fluent speakers. Offering all the advantages of campus based college or university learning, there are courses out there to suit everyone. An increasing amount of degree programmes are also becoming available solely through the medium of Gaelic. Tha tòrr de na h-oilthighean is na colaistean ann an Alba a’ tabhann taghadh air leth farsaing de chùrsaichean Gàidhlig agus cùrsaichean co-cheangailte ri Gàidhlig airson an dà chuid luchd-ionnsachaidh is fileantaich. Tha rudeigin ann airson a h-uile duine, agus gach cùrsa stèidhichte ann an àrainneachd sheasmhach na colaiste no an oilthighe. Cuideachd, tha an àireamh de chùrsaichean ceuma rim faotainn tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin a’ dol am meud.

Local authority classesClasaichean ùghdarrasan ionadail

Since the passing of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 the status of the Gaelic language in Scotland continues to grow. Many local authorities throughout Scotland run Gaelic classes now. However the teaching method, frequency and duration of these classes does vary greatly from one authority to another. On a fhuair Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 aonta Rìoghail tha inbhe na Gàidhlig ann an Alba a’ sìor dhol am meud. Tha grunn math ùghdarrasan ionadail air feadh Alba a’ ruith chlasaichean Gàidhlig a-nis. Ach bidh dòigh-teagaisg is tricead nan clasaichean agus an ùine a mhaireas iad ag atharrachadh gu mòr bho ùghdarras gu ùghdarras.

ÙlpanÙlpan

Ùlpan is a new way of learning Scottish Gaelic, using a method devised in Israel in and successfully implemented in Wales over the last 40 years to allow learners to reach fluency in Welsh. You can search for a course on their website, or contact them directly. 'S e dòigh ùr gus a’ Ghàidhlig ionnsachadh a th’ ann an Ùlpan. Chaidh an siostam a chruthachadh an toiseach ann an Iosrael, agus tha e air a bhith ga chleachdadh anns a’ Chuimrigh thairis air an 40 bliadhna mu dheireadh, far a bheil e air luchd-ionnsachaidh a thoirt gu fileantachd ann an Cuimris. Lorg cùrsa air an làraich-lìn aca no cuir fios thuca

Learning MaterialsGoireasan Ionnsachaidh

This depends on the learning method you have chosen. There are a lot of excellent resources for Gaelic learners available online so access to a computer with an internet connection would be beneficial. It is also worth familiarising yourself with a Gaelic dictionary. LearnGaelic’s free online dictionary, Am Faclair, offers examples of words in contextual phrases, all utilising contemporary spelling. Bidh seo a rèir na dòigh ionnsachaidh a thaghas tu. Tha pailteas de shàr ghoireasan do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig rim faotainn air loidhne agus le sin bhiodh e na chuideachadh dhut nam biodh coimpiutair le ceangal dhan eadar-lìn agad. 'S fhiach dhut faighinn cleachdte ri faclair Gàidhlig cuideachd. Bheir faclair saor an-asgaidh LearnGaelic, Am Faclair, eisimpleirean dhut de dh’fhacail air an cur an cèill le abairtean air an litreachadh a rèir riaghailtean litreachaidh nuadh-aimsireil.

FundingMaoineachadh

There are a number of funding options available for Gaelic learners. Please contact the organisation directly before the start of your course for more information. Not all Gaelic courses are eligible for funding. Tha roghainn math de sgeamaichean maoineachaidh ann do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Cuir fios gun bhuidhinn ro thoiseach a’ chùrsa airson barrachd fiosrachaidh. Chan eil a h-uile cùrsa Gàidhlig airidh air maoineachadh.

Skills Development Scotland Leasachadh Sgilean na h-Alba
'Individual Learning Accounts' from Skills Development Scotland can be spent some Gaelic courses. More info - 0808 100 1090, www.myworldofwork.co.uk Faodar 'Individual Learning Accounts' bho Leasachadh Sgilean na h-Alba a chosg air cuid de na cùrsaichean Gàidhlig. Tuilleadh fios - 0808 100 1090, www.myworldofwork.co.uk
SAAS SAAS
To qualify for this funding you should have an individual income of £22,000 a year or less. You also need to be studying a part-time Higher Education course, Professional Development Award (PDA) or Continuing Professional Development (CPD) at levels 7-11 of the Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) and complete at least 40 SCQF credits per year. You must also be studying at a Scottish Institution. www.saas.gov.uk Airson a bhith airidh air a’ mhaoineachadh seo cha bu chòir dhan tuarastal bliadhnail agad a bhith os cionn £22,000. Feumaidh tu a bhith a’ dèanamh cùrsa part-ùine aig àrd ìre, Teisteanas Leasachadh Proifeiseanta (PDA) no Leasachadh Leantainneach Proifeiseanta (CPD) aig ìrean 7 – 11 air Frèam Creideis is Teisteanasan na h-Alba (SCQF). Bu chòir dhut crìoch a chur air co-dhiù 40 aonad creideis SCQF gach bliadhna. Feumaidh tu cuideachd a bhith ag ionnsachadh aig ionad ionnsachaidh ann an Alba. www.saas.gov.uk/k
Cliù CLÌ Cliù CLÌ
Clì Gàidhlig offers a package of grant support for adults who are new to Gaelic learning. Support may be offered towards direct expenses incurred in the following areas - support for people ineligible for ILA funding, childcare, travel, accommodation, and added costs incurred because of mobility/disability problems. Applicants will be new to Gaelic learning, or lapsed elementary learners who wish to progress in their learning and use of the language.www.cli.org.uk 01463 – 226710 Bidh Clì Gàidhlig a’ tabhann sgeama taic-airgid airson luchd-cleachdaidh ùra aig a bheil ùidh ann an ionnsachadh na Gàidhlig. Faodaidh Clì Gàidhlig cuideachadh a thoirt do dhaoine le cosgaisean dìreach anns na roinnean a leanas – taic do dhaoine gun chothrom air taic-airgid ILA, cùram-cloinne, siubhal, àiteachan-fuirich agus cosgaisean a bharrachd co-cehangailte ri duilgheadasan gluasaid/ciorraim. Bidh na tagraichean ùr do ionnsachadh na Gàidhlig no nan luchd-ionnsachaidh tuisleach a tha airson adhartas a dhèanamh nan ionnsachadh agus nan cleachdadh cànain.www.cli.org.uk 01463 – 226710

Further funding opportunities may be available. Please contact the course provider for more advice regarding funding packages. Dh’fhaodadh barrachd chothroman maoineachaidh a bhith rim faotainn. Cuir fios gu solaraiche a’ chùrsa mus tòisich thu airson comhairle fhaighinn air maoineachadh.

Calendar icon

Abairt na seachdain

An t-ÒgmhiosAn t-Ògmhios

June. The sixth month in the Gregorian calendar. An t-iathamh mìos sa bhliadhna.

Media Na Meadhanan

Dictionaries and Resources Faclairean is Goireasan Eile

Computing Coimpiutaireachd

Worth a look Seall Seo

Parents, Carers and Teachers Pàrantan, Luchd-cùraim is Tidsearan

20 Words Fichead Facal