secondary school àrd-sgoil

Although aimed at secondary school pupils, their parents and teachers, resources here may also suitable for adult learners at all levels. Ged a tha an raon seo ag amas air clann san àrdsgoil, am pàrantan, an luchd-cùraim is tidsearan, ma dh'fhaodte gum bi rudan feumail an seo do luchd-ionnsachaidh aig gach ìre.

Calendar icon

Parents, Carers and TeachersPàrantan, Luchd-cùraim is Tidsearan

MediaNa Meadhanan

Dictionaries and ResourcesFaclairean is Goireasan Eile

ComputingCoimpiutaireachd

Worth a lookSeall Seo

20 WordsFichead Facal

FAQs Ceistean Cumanta

FAQ icon Gaelic4Parents, Comann nam Pàrant and Bòrd na Gàidhlig have information about Gaelic Medium Education. Gaelic4Parents has an extensive FAQ section. Tha fiosrachadh mu FTMG aig Gaelic4Parents, Comann nam Pàrant agus Bòrd na Gàidhlig. Tha raon farsaing gu h-àraidh aig Gaelic4Parents.

GamesFun and Games Spòrs

Am Baile
Stramash outdoor learning activities runs courses for children, some of which are through the medium of Gaelic. Am Baile
Stramash cùrsaichean far a bheil clann ag ionnsachadh a-muigh, cuid dhiubh tro mheadhan na Gàidhlig.

Bike

Speaking Our Language Check out the Speaking our Language section of this site for clips which may help you learn some Gaelic with your teenagers. Thoir sùil air Speaking our Language far a bheil criomagan bhideo a tha feumail do dheugairean.

Gaelic Medium Education (GME) Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FTMG)

Notepad There are 46 schools currently offering some kind of Gaelic Medium Education at secondary level. You can read about GME at Gaelic4Parents, which also contains a comprehensive FAQ section. Tha Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ri fhaighinn aig ìre air choreigin ann an 46 Àrdsgoiltean ann an Alba. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu FTMG aig Gaelic4Parents, agus air na duilleagan Ceistean Cumanta aca.

Gaelic Learners Education (GLE) Gaelic Learners Education (GLE)

Calculator Similar to the Modern Languages in Schools programmes, Gaelic is available up to Advanced Higher level in Secondary School. Coltach ris a' phrògram Modern Languages in Schools, tha Gàidhlig ri fhaighinn suas gu Sàr Àrd Ìre Gaelic (Learners) san Àrd-sgoil.

PencilCeumannan Ceumannan

Stòrlann has produced the Ceumannan series which is aimed at S1 and S2 pupils. If you are at Beginner or Intermediate level, you may find some of the resources useful, especially the pronouncing dictionary, Am Faclair Mòr. Riochdaichte le Stòrlann, tha an sreath Ceumannan ag amas air sgoilearan ann an AS1 is AS2.  Tha e feumail do dh'inbhich aig ìre tòiseachaidh is dha eadar-mheadhanaich, gu h-àraidh Am Faclair Mòr, faclair fuaimneachaidh ùr.

Browse by Subject Rannsaich a rèir Cuspair Browse

TickCareers Dreuchdan

Teagasg.com Teagasg.com

Information and videos on teaching as a career. Fiosrachadh agus pailteas bhideothan mu theagasg mar dhreuchd.

A new development of E-learning developed by SQA will be featured here soon. In the meantime, you can find information on NQs at the SQA website. Leasachadh ùr E-learning aig SQA an seo a dh'aithghearr, ach san eadar-ama, tha fiosrachadh air Teisteanasan Nàiseanta air an làrach SQA.