FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dealing with money A’ dèiligeadh ri airgead

What does that cost?Dè tha sin a' cosg?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè na tha sin a’ cosg? how much does that cost?

dè na tha … a’ cosg? how much does … cost?

baga a bag

a bheil sibh ag iarraidh baga? do you want a bag?

cha robh siud dona that wasn’t bad

Tha following quantities will be useful for food shopping:

am botal the bottle

an crogan the jar

an cana the can

am baga the bag

poca a sack

bocsa a box

bucas a box

dusan a dozen

pinnt a pint

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Female Staff Seo ma-thà.
Trì notaichean, mas e ur toil e.
Here you go then.
Three pounds, please.
Female Customer Trì notaichean!
Agus a bheil pacaid Rennies agaibh?
Three pounds! And do you have a packet of Rennies?
Female Staff Tha. Yes.
Female Customer Dè tha sin a’ cosg? How much does that cost?
Female Staff Not agus còig sgillinn. One pound and five pence.
Female Customer Agus botail TCP, mas e ur toil e?
Dè na tha sin ma-thà?
And a bottle of TCP, please?
How much is that then?
Female Staff Còig notaichean ach sgillinn. £4.99.
Female Customer Còig notaichean! Five pounds!
Female Staff Ach sgillinn. But a penny.
Female Customer Madainn mhath. Tha seo a’ dol gu Ceap Breatainn ann an Canada.
Dè tha sin a’ cosg, mas e ur toil e?
Good morning. This is going to Cape Breton in Canada.
How much does that cost, please?
Female Staff Tha sin ochd notaichean agus deich sgillinn. That’s eight pounds and ten pence.
Female Customer Hmm.
Seo ma-thà.
Ò, tha deich sgillinn agam an seo.
Hmm.
Here you go then.
Oh, I have ten pence here.
Female Staff Tapadh leibh.
Seo agaibh a h-ochd, a naoi, a deich.
Thank you.
Here’s eight, nine, ten.
Female Customer Tapadh leibh. Thank you.
Female Customer 1 Gabhaibh mo leisgeul.
Dè tha sin a’ cosg?
Excuse me.
How much does that cost?
Female Staff Còig notaichean.
Tha e snog nach eil?
Five pounds.
It’s nice isn’t it?
Female Customer 1 Tha. Yes.
Female Staff A bheil sibh ag iarraidh baga? Do you want a bag?
Female Customer 1 Tha, tapadh leibh. Yes, thank you.
Female Customer 2 Cha robh siud dona. That was not bad.
Female Customer 1 No. Not bad at all.
Female Staff Seo ma-thà. Here you go then.
Female Customer 1 Tapadh leibh. Thank you.