FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Exchanging news A’ toirt seachad naidheachd

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tubaist an accident

bha tubaist aig … … had an accident

bha tubaist aice she had an accident

thuit i she fell

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Julie Tapadh leat, a ghràidh. Thank you, dear.
Sharon Tha mi fhìn agus Julie a’ dol dhan Spàinn airson seachdain.
Dè tha ceàrr air Eilidh?
Julie and I are going to Spain for a week.
What is wrong with Helen?
Carol Bha dùil aig Eilidh a dhol dhan Spàinn as t-samhradh còmhla ris an sgoil. Helen intended to go to Spain in the summer with the school.
Julie Eilidh bhochd. Poor Helen.
Bill Uill Iain.
Dè do naidheachd?
An do cheannaich duine an taigh fhathast?
Well John.
What’s your news?
Has anyone bought the house yet?
Iain Cha do cheannaich, ach thàinig surveyor a-mach an-diugh anns a’ mhadainn. No, but a surveyor came out today in the morning.
Bill Ò, tha mi toilichte sin a chluinntinn. Oh, I’m pleased to hear that.
Eilidh Chì mi sibh anns na saor-làithean, nach fhaic? I’ll see you in the holidays, won’t I?
Bill Nis, a chàirdean.
Tha Iain agus Màiri-Anna agus a’ chlann a’ falbh a Steòrnabhagh.
Iain, tha sinn uile an dòchas gun còrd an obair ùr riut. Nise, a bheil deoch aig a h-uile duine?
Now, friends.
John and Mary-Anne and the children are going to Stornoway.
John, we all hope that you enjoy the new job.
Now, does everyone have a drink?
Everyone Tha. Yes.
Bill Gu Iain agus Màiri-Anna agus an teaghlach.
Slàinte.
To John and Mary-Anne and the family.
Cheers.
Everyone Iain agus Màiri-Anna agus an teaghlach. John and Mary-Anne and the family.
Eilidh Halò. Hello.
Màiri-Anna Uill, slàinte mhath, a Bhill.
Slàint’ a Charol.
Agus tapadh leibh air..
Eilidh?
Dè tha ceàrr?
An e granaidh a th’ ann?
Dè tha ceàrr air granaidh, a ghràidh?
Well, good health, Bill. Cheers, Carol.
And thank you for..
Helen?
What’s wrong?
Is it granny?
What’s wrong with granny, dear?
Eilidh Bha tubaist aice.
Thuit i.
Tha i anns an ospadal.
She had an accident.
She fell.
She’s in hospital.