FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Doing things A’ dèanamh rudan

The thinner, the betterMar as taine, 's ann as fheàrr

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

The word for 'if', ma, can be used to link two statements together:

ma ... if ...

balla a wall

am balla the wall

air uachdar on top

ma chuireas mi … if I put …

a leagail to knock down

ma dhòirteas mi beagan uisge if I pour a little water

bog soft, damp

mar as buige the softer

crèadha clay

soitheach a dish, pot

cùm keep

cùm grèim air keep hold of it

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Feumaidh sinn clach mhòr a chur air uachdar nan clachan seo.
An tèid agad air a’ chlach mhòr a tha sin a thoirt dhomh?
We need to put a large stone on top of these stones.
Will you manage to give me that large stone?
Boy Thèid.
Seo.
Yes.
Here.
Man Tapadh leat.
Ma chuireas mi a’ chlach seo orra mar seo, bidh am balla ceart gu leòr.
Thank you.
If I put this stone on them like this, the wall will be alright.
Boy Carson nach cuir sinn clachan beaga air uachdar a’ bhalla? Why don’t we put little stones on top of the wall?
Man Fuirich dà dhiog.
Ma bhios clachan beaga air uachdar a’ bhalla, cha bhi e trom gu leòr.
Agus bhiodh e uabhasach furasta am balla a leagail.
Mar sin, ’s e na clachan as motha agus nas truime as fheàrr.
Agus ma lìonas mi na tuill leis na clachan beaga, bidh e deiseil.
Wait two secs.
If there are small stones on top of the wall, it won’t be heavy enough.
And it would be awfully easy to to knock down the wall.
So, the biggest and heaviest stones are the best.
And if I fill in the holes with the small stones, it will be finished.
Man An tèid agad air crèadha a thoirt dhomh? Will you manage to give me clay?
Boy Thèid.
Tuilleadh?
Yes.
More?
Man Tha gu leòr an sin.
Tapadh leat.
Ma chuireas mi seo air, ’s ma chuireas mi crèadha air, faodaidh sinn nis feuchainn ri soitheach a dhèanamh.
There’s enough there.
Thank you.
If I put this on it, and if I put clay on, we may now try and make a dish.
Boy Am faod mise a dhèanamh? May I make it?
Man Fuirich dà dhiog.
Feumaidh tu grèim a chumail air a’ chrèadha.
Cuir do làmhan air.
Tha e bog, nach eil?
Wait two seconds.
You need to keep a hold of the clay.
Put your hands on it.
It’s soft, isn’t it?
Boy Tha.
Tha e glè bhog.
Yes.
It’s very soft.
Man Mar as buige, ’s ann as fheàrr.
Ma dhòirteas mi beagan uisge air a’ chrèadha, chan fhàs e tioram.
The softer, the better.
If I pour a little water on the clay, it won’t become dry.
Boy Carson nach dòirt sibh barrachd uisge air? Why don’t you pour more water on it?
Man Bhiodh e ro bhog.
Thèid againn air obair leis mar seo.
Siuthad ma-thà.
Dèan soitheach.
It would be too soft.
We’ll manage to work it like this.
On you go then.
Make a dish.