FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Doing things A’ dèanamh rudan

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Màthair A Mhurchaidh, a luaidh.
Tha thu air fàs caol.
Chan eil thu ag ithe gu leòr.
Cò th’ agaibh an seo?
Murdo, love.
You’ve become thin.
You’re not eating enough.
Who do you have here?
Murchadh Seo Ceit. This is Kate.
Màthair Tha mi glè thoilichte tachairt riut, a Cheit. I am very pleased to meet you, Kate.
Murchadh Agus Anna agus Iain. And Anne and John.
Màthair Ciamar a tha sibh? How are you?
Iain Tha gu math, tapadh leibh.
Sibh fhèin?
Well, thank you.
Yourself?
Màthair Tha, taghta.
Nis, carson nach cuir sinn na bagaichean agaibh anns a’ chàr?
Faodaidh sinn a dhol dhachaigh, agus gheibh sinn cupa math tì.
Super.
Now, why don’t we put your bags in the car?
We can go home, and have a nice cup of tea.
Murchadh Bhiodh sin math.
Ach tha mise a’ dràibheadh, a mhamaidh.
That would be good.
But I’m driving, mum.
Màthair Tha esan a’ smaointinn gu bheil mise cunnartach air an rathad. He thinks that I am dangerous on the road.
Eòghann A Mhurchaidh, A Mhurchaidh!
Dè tha thusa a’ dèanamh an seo?
Murdo, Murdo!
What are you doing here?
Murchadh Eòghainn. Ewan.
Eòghann Cha robh fhios a'm gun robh thu a’ tighinn dhachaigh I didn’t know that you were coming home.
Murchadh Tha sinn a’ dol air ais Dimàirt. We’re going back on Tuesday.
Eòghann Cò sinn? Who’s we?
Murchadh Mi fhìn ’s mo chàirdean an seo. Me and my friends here.
Eòghann Chan eil cus rùm sa chàr agad.
Tiugainn.
Thig thusa còmhla rium sa chàr.
Faodaidh do mhàthair dràibheadh.
There’s not much room in your car.
Come on. Come with me in my car.
Your mother can drive.
Murchadh Ceart.
Chì mi air ais aig an taigh sibh.
Sin thu fhèin.
Gabh thu fhèin e!
Deagh ghlug!
Ok.
I’ll see you all back at the house.
There you are.
Take some yourself!
A good gulp!
Màthair Tuilleadh tì?
Iain, siuthad!
Gille mòr a’ fàs.
Feumaidh tu ithe.
More tea?
John, on you go!
A growing lad.
You need to eat.
Iain Gabhaidh mi cupa eile ma-thà.
Tapadh leibh.
I’ll have another cup then.
Thank you.
Màthair Anna? Anne?
Anna Tapadh leibh. Thank you.
Màthair A Cheit? Kate?
Ceit Cha ghabh, tapadh leibh.
A bheil Eòghann a’ fuireach faisg air seo?
No, thank you.
Does Ewan stay near here?
Màthair An gille sin?
Tha mi an dòchas nach eil Murchadh anns an taigh-òsta còmhla ris.
Ma chaidh iad an sin, chan fhaic sinn gu meadhan-oidhche iad.
That lad?
I hope that Murdo isn’t in the pub with him.
If they went there, we won’t see them till midnight.
Murchadh Haidh.
Chan eil thusa a’ dràibheadh, a bhalaich.
Hi.
You aren’t driving, boyo.
Eòghann Tha, ge-tà. Yes, I am, though.
Murchadh Ma tha thusa a’ dràibheadh, Eòghainn, tha mise a’ coiseachd dhachaigh, ceart? If you are driving, Ewan, I’m walking home, right?
Eòghann Chan eil thu anns a’ bhaile mhòr a-nis, a Mhurchaidh. You’re not in the city now, Murdo.
Murchadh Chan eil, ach tha mi ag iarraidh a dhol air ais beò. No, but I want to go back alive.
Eòghann Siuthad ma-thà. On you go then.
Màthair Chan eil Murchadh gòrach, a Cheit.
Cha bhi e fada tuilleadh.
Murdo isn’t foolish, Kate.
He won’t be much longer.
Iain An robh Murchadh anns an sgoil còmhla ri Eòghann? Was Murdo at school with Ewan?
Màthair Bha.
Eòghann bochd.
’S e gille gasta a th’ ann, ach bidh e ag òl cus.
Bidh Murchadh a’ faireachdainn duilich.
Yes.
Poor Ewan.
He’s a fine lad, but he drinks too much.
Murdo will be feeling sorry.
Iain Cha b’ urrainn do Mhurchadh an gille fhàgail aig a’ phort-adhair, a Cheit.
Gun bhruidhinn ris.
Murdo couldn’t leave the lad at the airport, Kate.
Without speaking to him.
Ceit O, cha b’ urrainn. Oh, no.
Màthair Dè thuirt mi?
Tha iad an seo.
What did I say?
They are here.
Murchadh Obh, obh.
Dè chanas a’ chailleach?
Oh dear.
What will the old lady say?
Eòghann Cò an tè?
Chì mi a-bhos san taigh-òsta thu a-nochd.
Tìoraidh.
Which one?
I’ll see you over here in the hotel tonight.
Cheerio.