FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing locations Ag innse far a bheil rudan

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Ceit Seo cupa tì dhut, Iain. Here’s a cup of tea for you, John.
Iain Dè?
Tha mi duilich.
Tapadh leat, a Cheit.
Tapadh leat.
What?
I’m sorry.
Thank you, Kate.
Thank you.
Bill Seo sinn a-nist’, a Choinnich. That's us now, Kenneth.
Coinneach Càit a bheil sinn a’ dol? Where are we going?
Bill Tha sinn a’ dol a bhruidhinn ri Antaidh Seonag.
Nach bi sin math?
We’re going to speak to Auntie Joan.
Won’t that be good?
Coinneach Cha bhi. No.
Bill Faodaidh tu cluich anns a’ ghàrradh.
Agus, chì thu an cù.
Tha mi cinnteach gum bi rudeigin math aig Antaidh Seonag dhut.
Bidh sin math, nach bi?
You can play in the garden.
And, you’ll see the dog.
I’m sure that Auntie Joan will have something nice for you.
That will be good, won’t it?
Ceit Seo. Here.
Iain Càit an cuir mi e? Where will I put it?
Ceit Ri taobh nan cupannan eile, tapadh leat. Beside the other cups, thank you.
Iain ’S e mugaichean a bh’ aig Anna.
Cha robh cupannan beag aice idir.
It is mugs that Anne had.
She didn’t have small cups at all.
Ceit Cha robh.
Cha robh.
She didn’t.
She didn’t.
Iain Carson a chaidh i dhan cholaiste sin, a Cheit? Why did she go to that college, Kate?
Ceit Carson a bhiodh i a’ dèanamh rud sam bith, Iain? Why would she do anything, John?
Iain Bha i gam chuideachadh.
Bha fios aice gun robh ùidh agam ann an nursadh.
Chaidh i dhan cholaiste airson bileagan fhaighinn dhomhsa.
Agus cha robh fios agamsa gun deach i ann.
She was helping me.
She knew I was interested in nursing.
She went to the college to get leaflets for me.
And I didn’t know that she had gone there.
Seonag Trobhad gu Antaidh Seonag, a Choinnich, a ghràidh. Come to Auntie Joan, Kenneth, dear.
Bill Seall, a Sheonag.
Tha e cairteal gu deich.
Feumaidh mi a bhith aig an eaglais aig deich uairean.
Thuirt mi ri Iain gun robh mi a’ dol ann.
Look Joan. It’s quarter to ten.
I have to be at the church aig ten o’ clock.
I said to John that I was going.
Seonag Cha bhi e furasta dhut, Bill.
Tha an cù a-muigh air cùlaibh an taighe.
Trobhad agus chì sinn ciamar a tha e, dè?
It won’t be easy for you, Bill.
The dog is outside behind the house.
Come and we’ll see how he is, eh?
Coinneach Tha. Yes.
Bill Agus tha manaidsearan a’ bhanca a’ coinneachadh anns a’ bhaile aig dà uair dheug.
Agus tha mi ag obair aig Càirdeas a-nochd.
And the bank managers are meeting in town at twelve o’ clock.
And I’m working at Càirdeas tonight.
Seonag Faodaidh Coinneach fuireach an seo gus am bi thu deiseil. Kenneth can stay here until you’re finished.
Bill Faodaidh, ach ... Yes, but ...
Seonag Tha thu a’ dèanamh cus.
Cha tèid agad cumail ort mar seo.
You’re doing too much.
You won’t be able to keep going like this.
Bill Tha fhios agam air an sin.
Tha mi duilich, a Sheònag.
Tha mi sgìth.
Bha e airson bhideo fhaicinn aig trì uairean sa mhadainn.
Ma bhios mi trang, a Sheonag, cha bhi mi a’ smaoineachadh air Carol.
Tha mi an dòchas gum bi Iain ga chumail fhèin trang.
I know that.
I’m sorry Joan.
I’m tired.
He wanted to see a video at three o’ clock in the morning.
If I’m busy, Joan, I don’t think about Carol.
I hope that John will keep himself busy.
Murchadh Uill... Well...
Iain Tiugainnibh ma-thà.
Cha bhi an dràibhear airson fuireach fada.
Come on then.
The driver won’t want to wait long.
Murchadh Do sheacaid, Iain. Your jacket, John.