FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Conditions and their consequence Cùmhnantan agus am buaidh

If you had told me that you be would be so long, I wouldn't have comeNan robh sibh air innse dhomh gum biodh sibh cho fada, cha bhithinn air tighinn

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

To say what might follow if a condition is fulfilled or met; use nan or nam (before verbs beginning with b, f, m or p).

nan if

nam if

gearaineach complaining, grumpy

nam biodh tu ga iarraidh if you would want it

nan robh fios air a bhith agam if I had known

nam faodadh tu a dhol dhachaigh if you could go home

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Mother Nam biodh tu ga iarraidh, dh’fhaodamaid iasg a cheannach. If you would want it, we could buy fish.
Father Bhiodh sin math. That would be good.
Alasdair Tha mise sgìth.
Tha mi ag iarraidh a dhol dhachaigh.
I’m tired.
I want to go home.
Mother Alasdair.
Nan robh fios air a bhith agam gum biodh tu cho mì-mhodhail, cha bhiodh tu air tighinn còmhla rinn.
Bhiodh tu fhathast aig an taigh còmhla ri do phiuthar.
Alasdair.
If I’d known that you would be so badly behaved, you wouldn’t have come with us.
You would still be at home with your sister.
Father Och, chan eil am balach mì-mhodhail idir. Tha e sgìth. Och, the boy isn’t badly behaved at all. He’s tired.
Mother Tha mise sgìth cuideachd ach nam bithinn cho gearaineach ri Alasdair, cha bhiodh tusa toilichte. I’m tired too but if I was as grumpy as Alasdair, you wouldn’t be happy.
Father Nise, nise a ghràidh.
Tha am balach òg.
Now, now, dear.
The boy’s young.
Alasdair Nam bithinn aig an taigh, bhithinn a’ coimhead air an telebhisean. If I were at home, I would be watching the TV.
Mother Mura bi thu sàmhach, chan fhaigh thu telebhisean a-nochd idir. If you don’t be quiet, you won’t get television tonight at all.
Alasdair Tha mi a’ dol a-mach a-nochd co-dhiù. I’m going out tonight anyway.
Mother Ò, chan eil! Oh, no!
Father Am biodh tu toilichte nam faodadh tu a dhol dhachaigh? Would you be happy if you could go home?
Alasdair Bhitheadh. Yes.
Mother Uill, fan sàmhach deich mionaidean eile agus gheibh thu dhachaigh an uair sin. Well, be quiet for another ten minutes and you’ll get home then.
Alasdair Nan robh sibh air innse dhomh gum biodh sibh anns a’ bhùth cho fada, cha bhithinn air tighinn idir. If you’d told me that you would be in the shop this for so long, I wouldn’t have come at all.
Father Tha mi a’ smaoineachadh gum biodh e toilichte aig an taigh, a ghràidh.
Carson nach toir mi dhachaigh e, agus tillidh mi an seo. Ceart?
I think that he would be happy at home, dear.
Why don’t I take him home, and I’ll return here. Ok?
Mother Agus tha mise gam milleadh, a bheil? And I spoil them, do I?