FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Conditions and their consequence Cùmhnantan agus am buaidh

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Bill Tha mi duilich, Iain.
Chaidh a h-uile càil ceàrr sa mhadainn.
I’m sorry, John.
Everything went wrong this morning.
Iain Thuirt mi riut, Bill, tha mi a’ tuigsinn. I told you, Bill, I understand.
Bill Mura biodh a’ choinneamh seo agam, bhithinn a’ fuireach còmhla riut. If I didn’t have this meeting, I would stay with you.
Iain Tha e ceart gu leòr. It’s alright.
Bill Ach tha thu leat fhèin.
Cha bhi e furasta.
But you’re by yourself.
It won’t be easy.
Iain B’ fheàrr leam a bhith leam fhìn.
Tha mi toilichte gun deach Ceit is Murchadh dhachaigh.
Bha Ceit cho ìseal.
I’d rather be by myself.
I’m happy that Kate and Murdo went home.
Kate was so depressed.
Bill Bha.
Tha i ga ghabhail gu dona.
Yes.
She’s taking it badly.
Iain Tha.
Bidh i ag ionndrainn Anna.
Bhiodh iad a’ bruidhinn ri chèile a h-uile latha.
Yes.
She will be missing Anne.
They used to speak to each other every day.
Bill Cha bhi e furasta dhutsa, Iain.
Tha mi fhìn ag ionndrainn Carol fhathast.
Ach bidh mi gam chumail fhèin trang agus tha sin gam chuideachadh.
Tha cus agam ri dhèanamh.
Cha tèid agam air a h-uile càil a dhèanamh.
Mura biodh Càirdeas ann, bhiodh e ceart gu leòr.
Ach è..och, Iain, chan eil thusa airson a bhith ag èisteachd riumsa.
Tha mi duilich.
It won’t be easy for you, John.
I’m still missing Carol myself.
But I keep myself busy and that helps me.
I have too much to do.
I won’t be able to do everything.
If Càirdeas wasn’t there, it would be alright.
But eh...och, John, you don’t want to be listening to me. I’m sorry.
Iain Bill, tha mi math air èisteachd.
Thuirt thu fhèin sin.
Bill, I’m good at listening.
You said that yourself.
Murchadh Tha thu cinnteach gum bi thu ceart gu leòr, a Cheit?
Uill, cuir fòn thugam ma tha thu gam iarraidh.
Ceart?
Ceart.
Mise cuideachd.
Saoil cò tha seo?
Eòghainn!
You’re sure you will be alright, Kate?
Well, phone me if you want me.
Right?
Right.
Me too.
I wonder who this is?
Ewan!
Eòghann Uill, a Mhurchaidh, càit a bheil am partaidh?
Aidh, chan eil an t-àite seo dona.
Siuthad, a Mhurchaidh.
Well, Murdo, where’s the party?
Aye, this place isn’t bad.
Go on, Murdo.
Murchadh Cha ghabh, tapadh leat.
Tha e caran tràth fhathast.
No, thank you.
It’s quite early yet.
Eòghann Slàinte.
Thuirt mi rium fhìn: “Tha Murchadh a’ dèanamh cho math shìos ann an Glaschu, carson nach tèid mi fhìn ann?
Gheibh mi obair a tha nas fheàrr an seo.”
Cheers.
I said to myself: “Murdo’s doing so well down in Glasgow, why don’t I go there myself?
I’ll get a better job here.”
Murchadh Obair? A job?
Eòghann Aidh, obair.
Nan robh obair agam mar a tha agadsa, bhithinn glè thoilichte.
Aye, a job.
If I had a job like you have, I’d be very happy.
Murchadh Ciamar? How?
Eòghann Nise, a dhuine.
Chan e Disathairne a th’ ann, chan e Didòmhnaich a th’ ann.
Seo thu aig an taigh, abair obair!
Now, man.
It isn’t Saturday, it isn’t Sunday.
Here’s you at home, what a job!
Murchadh Cha deach mi a dh’ obair an-diugh a chionn ’s ... I didn’t go to work today because ...
Eòghann .. co-dhiù, tha mi cho sgìth ri cù.
Bha hòrò-gheallaidh agam anns an Òban a-raoir.
Chaidh mi fhìn is Calum Eàirdsidh is na gillean a-mach.
Abair ceann goirt an-diugh.
.. anyway, I am as tired as a dog.
I had a celebration in Oban last night.
Myself and Calum Archie and the boys went out.
What a sore head today.
Murchadh Cha robh mi fhìn ro mhath a-raoir. I wasn’t too good myself last night.
Eòghann Co-dhiù, càit an caidil mi?
Càit a bheil an leabaidh agam?
Dìreach gus am faigh mi flat.
Anyway, where will I sleep?
Where’s my bed?
Just till I get a flat.