FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Getting to know people A’ cur eòlas air daoine

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Bill Chan eil thu deiseil airson obair fhathast, Iain.
Thalla dhachaigh.
Bidh mise ceart gu leòr leam fhìn.
You aren’t ready for working yet, John.
Go home.
I’ll be alright by myself.
Iain Tha mi deiseil, Bill.
Agus tha mi gam chuideachadh fhèin cuideachd.
I am ready, Bill.
And I’m helping myself too.
Bill Uill, ma tha thu cinnteach.
Tha deagh chàirdean agad.
Well, if you are sure.
You have good friends.
Iain Tha.
Tha mi fortanach, nach eil?
Bha Ceit uabhasach ìseal aig an tiodhlacadh.
Ach, bha i math dha-rìribh an-dè.
Rinn i biadh dhomh.
Yes.
I’m fortunate, aren’t I?
Kate was awfully depressed at the funeral.
But she was absolutely fantastic yesterday.
She cooked me a meal.
Bill ’S e deagh charaid a th’ innte.
Na caill i.
She’s a good friend.
Don’t lose her.
Iain Cha chaill.
Tha i a’ tighinn an seo a-nochd le biadh dhan dithis againn.
I won’t.
She’s coming here tonight with food for the two of us.
Bill Uill, gheibh i fàilte bhuamsa gun teagamh. Well, she’ll definitely get a welcome from me.
Eòghann Càit a bheil a’ chailleach a-nochd ma-thà?
Aidh, aidh.
Where’s the old lady tonight then?
Aye, aye.
Iain Tha e ceart gu leòr, a Mhagaidh.
Chan eil cabhag orm.
Tha tìde gu leòr agam.
B’ fheàrr leibh bruidhinn ri boireannach?
Tha mi duilich, chan eil boireannach ag obair a-nochd.
Chan eil.
Dìreach mi fhìn agus fear eile.
It’s alright, Maggie.
I’m in no rush.
I’ve plenty time.
You’d prefer to speak to a woman?
I’m sorry, there isn’t a woman working tonight.
No.
Just me and another man.
Bill Ceit. Kate.
Iain Fuirichibh dà dhiog, a Mhagaidh.
Bidh boireannach ann a-nochd.
Nam fònadh sibh air ais ann an leth-uair a thìde, an dèanadh sibh sin?
Cairteal gu naoi.
Ceart.
Boireannach nach robh airson bruidhinn ri fireannach.
Tha mi an dòchas gun tig Ceit a-niste.
Thuirt i gum biodh i an seo mu leth-uair an dèidh ochd.
Wait two seconds, Maggie.
There will be a woman tonight.
If you phone back in half an hour, would you do that?
Quarter to nine.
Ok.
A woman that didn’t want to speak to a man.
I hope that Kate comes now.
She said she would be here about half past eight.
Bill Bhiodh e math nam biodh cuideigin eile againn co-dhiù.
Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil mi a’ dèanamh cus.
Eadar an taigh, ’s am banca is Càirdeas.
Cha b’ urrainn dhomh innse dhut cuin a chaidh mi a-mach airson deoch.
A bheil fhios agad, Iain, tha mi a’ smaoineachadh gum bi mi fhìn a’ fònadh gu Càirdeas, feuch an èist cuideigin rium.
It would be good if we had someone else anyway.
I think that I am doing too much.
Between the house, the bank and Càirdeas.
I couldn’t tell you when I last went out for a drink.
Do you know, John, I think that I’ll be phoning Càirdeas myself to see if someone will listen to me.
Iain Tha mise ag èisteachd, Bill. I’m listening, Bill.
Bill Tha, a-rithist. Yes, again.
Iain Fàilte gu Càirdeas, a Cheit.
’S aithne dhut Bill, nach aithne?
Welcome to Càirdeas, Kate.
You know Bill, don’t you?
Ceit ’S aithne.
Ciamar a tha sibh, Bill?
Yes.
How are you, Bill?
Bill Fada nas fheàrr o thàinig thusa. Much better since you came.
Iain Mise cuideachd. Me too.
Ceit Dè tha sibh a’ ciallachadh? What do you mean?
Bill Siuthad, Iain. Go on, John.
Iain Uill, bha boireannach, Magaidh, air a’ fòn.
Bha i ag iarraidh bruidhinn, ach cha bhruidhneadh i riumsa.
Well, there was a woman, Maggie, on the phone.
She wanted to talk, but she wouldn’t talk to me.
Bill No riumsa. Nor to me.
Ceit Carson? Why?
Iain Thuirt i gum bruidhneadh i ri boireannach, ach cha bhruidhneadh i rium idir. She said that she would speak to a woman, but she wouldn’t speak to me at all.
Ceit Tha sibhse airson ’s gum br...? You want me to....?
Bill Tha. Yes.
Ceit Cha b’ urrainn dhomh. I couldn’t.
Iain B’ urrainn. Yes.
Ceit Cha b’ urrainn.
Chan urrainn dhomhsa smaoineachadh ceart an-dràsta.
Cha toirinn comhairle cheart do dhuine sam bith.
I couldn’t.
I can’t think right just now.
I wouldn’t give the right advice to anyone.
Bill Smaoinich thusa, a Cheit.
Tha Murchadh agad, tha Iain agad.
Dh’fhaodadh tu ràdh gu bheil mise agad.
’S dòcha nach eil duine sam bith aig Magaidh.
Nan èisteadh tu rithe, bhiodh sin gu leòr.
Just think, Kate.
You have Murdo, you have John.
You could say that you have me.
Maybe Maggie doesn’t have anyone.
If you listened to her, that would be enough.
Ceit Iain, freagair thusa a’ fòn. John, you answer the phone.
Iain Cha fhreagair. No.
Ceit Bill?
Halò, Càirdeas.
Dè nì sinn dhuibh?
Uill, a Mhagaidh, ’s mise Ceit.
Tha tìde gu leòr agam.
Siuthadaibh.
Bill?
Hello, Càirdeas.
What can we do for you?
Well, Maggie, I’m Kate.
I have enough time.
On you go.