FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about things that have happened A’ bruidhinn mu rudan a tha air tachairt

I have been waiting here since two o' clockTha mi air a bhith a' feitheamh an seo bho dhà uair

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a bheil thu air biadh a ghabhail? have you had food?

a bheil thu air mòran a chosg? have you spent much?

tha mi air dreasa fhaicinn I have seen a dress

bidh cuideigin air an dreasa a cheannach someone will have bought the dress

nas motha bigger

tha mi air còta a cheannach I have bought a coat

bha mi air na brògan a cheannach I had bought the shoes

nam bithinn air an dreasa a cheannach, bhiodh tu a’ gearan if I had bought the dress, you would complain

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Cailean Tha mi air a bhith a’ feitheamh an seo bho dhà uair. I’ve been waiting here since two o’ clock.
Woman Tha mi cho sgìth ri cù.
A bheil thu air biadh a ghabhail?
I’m as tired as a dog.
Have you had any food?
Cailean Chan eil. Tha mi air cupa cofaidh a ghabhail, ach chan eil mi air ithe idir. No. I’ve had a cup of coffee, but I haven’t eaten at all.
Woman Chan eil mi fhìn air ithe nas motha.
Bha a h-uile àite cho trang agus cho làn.
I haven’t eaten either.
Everywhere was so busy and so full.
Cailean A bheil thu air dad a cheannach dhomhsa? Have you bought anything for me?
Woman Chan eil.
Cha robh tìde agam.
No.
I didn’t have time.
Cailean Tha thu air a bhith aig na bùithean o dheich sa mhadainn.
Agus dè tha thu air ceannach, ma-thà?
You’ve been at the shops since ten in the morning.
And what have you bought, then?
Woman Uill, tha mi air còta a cheannach.
Tha e snog, nach eil?
Bidh e glè mhath leis na brògan dearga agam.
Well, I’ve bought a coat.
It’s nice, isn’t it?
It will be very good with my red shoes.
Cailean Chan eil brògan dearga agad ge-tà. You don’t have red shoes though.
Woman Tha a-nis.
Dè do bheachd?
I do now.
What do you think?
Cailean Tha iad uabhasach snog. They are very nice.
Woman Uill, bha mi fhìn a’ smaoineachadh sin.
Bha mi air na brògan a cheannach mus d’ fhuair mi an còta.
Ach nuair a chunnaic mi e, thuirt mi rium fhìn, gun rachadh e uabhasach math leis na brògan.
Well, I thought that myself.
I had bought the shoes before I got the coat.
But when I saw it, I thought to myself, that it would go very well with the shoes.
Cailean Agus a bheil thu air mòran a chosg? And have you spent much?
Woman Chan eil, chan eil.
Tha mi air dà cheud not a chosg.
Sin uile.
No, no.
I’ve spent two hundred pounds.
That’s all.
Cailean Taing do shealbh!
Bha eagal orm gum biodh tu air a h-uile sgillinn againn a chosg.
Thank heavens!
I was afraid that you would spend every penny we have.
Woman Ach chan eil mi deiseil fhathast.
Tha mi air dreasa fhaicinn ann am bùth bheag, shnog.
But I’m not finished yet.
I’ve seen a dress in a nice, little shop.
Cailean Carson a tha thu airson dreasa eile fhaighinn?
Tha cuimhne agam nuair a bha dà dhreasa agad agus bha thu glè thoilichte leotha.
Tha dà dhreasa dheug agad a-nis, ’s tha thu fhathast gan ceannach.
Why do you want to get another dress?
I remember when you had two dresses and you were very happy with them.
You have twelve dresses now, and you’re still buying them.
Woman Sguir a bhith cho gearaineach.
Nam bithinn air an dreasa a cheannach, bhiodh tu a’ gearan.
Faodaidh tu tighinn còmhla rium agus innse dhomh a bheil e a’ còrdadh riut.
Mura còrd i riut, cha cheannaich mi i.
Ceart?
Stop moaning.
If I had bought the dress, you would be complaining.
You can come with me and tell me if you like it.
If you don’t, then I won’t buy it.
Ok?
Cailean Ceart. Ok.
Woman Tiugainn ma-thà.
Bidh cuideigin air an dreasa a cheannach mura dèan sinn cabhag.
Let’s go then.
Someone will have bought the dress if we don’t hurry.
Cailean Chan eil mi air an cofaidh agam òl fhathast. I haven’t drunk my coffee yet.
Woman Gheibh thu cupa a-rithist.
Tiugainn, a Chailein.
Agus feumaidh mi tuilleadh airgead cuideachd.
You’ll get a cup again.
Let’s go, Colin.
And I need more money too.