FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing things that have happened A’ toirt cunntais air nithean a tha air tachairt

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Seonag Hello.
I’m Seonag Imla
Hello.
I’m Joan Imla.
Calum Agus ’s mise Calum Iain MacAonghais.
Tha thu gu bhith ag obair còmhla ri Sgitheanach, a Sheonag.
Cò às a tha thu fhèin?
And I’m Calum John Macinnes.
You’re going to be working with a Skyeman, Joan.
Where are you from yourself?
Seonag Tha mi à Uibhist. I’m from Uist.
Calum Uibhisteach eile.
A bheil thu a’ faicinn an nurs sin?
Tha i à Loch nam Madadh.
Tiugainn.
Thèid sinn a bhruidhinn rithe, agus gabhaidh sinn cupa tì.
Another person from Uist.
Do you see that nurse?
She’s from Lochmaddy.
Come.
We’ll go and speak to her, and have a cup of tea.
Iain Cha bhi Bill a’ creidsinn cho sàmhach ’s a tha sinn air a bhith a-nochd. Bill won’t believe how quiet we’ve been tonight.
Ceit Tha mi toilichte nach b’ urrainn dha tighinn. I’m pleased that he couldn’t come.
Iain Mu dheireadh.
Taing do shealbh!
Finally.
Thank Heavens!
Ceit Fhuair mi e.
Feasgar math dhuibh.
Càirdeas.
Ceit a’ bruidhinn.
An t-amadan.
I got it.
Good evening to you.
Càirdeas.
Kate speaking.
The fool.
Iain Cò bha sin? Who was that?
Ceit Murchadh. Murdo.
Iain Dè thuirt e? What did he say?
Ceit Cha tuirt e càil, ach ’s e Murchadh a bh’ ann. He didn’t say anything, but it was Murdo.
Iain Ciamar a tha fios agad? How do you know?
Ceit Iain, tha mi eòlach air Murchadh.
Uill, tha e gu bhith air a nàrachadh nuair a chì mise e.
John, I know Murdo.
Well, he’s going to be ashamed when I see him.
Murchadh Ceart ma-thà, Eòghainn.
Chì mi anns an taigh-òsta thu aig leth-uair an dèidh naoi.
Cha bhi.
Cha bhi Ceit còmhla rium idir.
Tha mi a’ creidsinn gum bi i ag obair aig Càirdeas a-nochd.
Cò aige a tha fios?
Chan e cailleach a th’ innte idir, Eòghainn.
Innsidh mi dhut dè tha a' tachairt nuair a chì mi thu.
Ceart ma-thà, leth-uair an dèidh naoi.
Mar sin leat.
Right then, Ewan.
I’ll see you in the hotel at half past nine.
No.
Kate won’t be with me at all.
I think that she will be working at Càirdeas tonight.
Who knows?
She’s not an old lady at all, Ewan.
I’ll tell you what is happening when I see you.
Right then, half past nine.
Bye.
Ceit Ma tha an duine agad air do bhualadh, tha fhios agad gu bheil e cunnartach.
A bheil an doras glaiste?
’S math sin.
A bheil càirdean agad faisg ort?
Glè mhath.
Nis, cuir sìos am fòn agus cuir fòn gu caraid.
Agus, cuir fòn thugamsa a-màireach.
An dèan thu sin?
Glè mhath, Iseabail.
Siuthad ma-thà.
Oidhche mhath.
Tè a bh’ air a bualadh leis an duine aice.
If your husband has hit you, you know that he is dangerous.
Is the door locked?
That’s good.
Do you have friends nearby?
Very good.
Now, put down the phone and phone a friend.
And, call me tomorrow.
Can you do that?
Very good, Ishbel.
On you go then.
Good night.
A lady who was hit by her husband.
Iain Tha thu math air daoine eile a chuideachadh, a Cheit.
Ach carson nach cuidich thu thu fhèin?
You’re good at helping people, Kate.
But why don’t you help yourself?
Ceit Dè tha thu a’ ciallachadh? What do you mean?
Iain Siuthad.
Tog am fòn agus bruidhinn ri Murchadh.
Go on.
Pick up the phone and speak to Murdo.
Ceit A bheil thu glic? Are you wise?
Iain Tha.
Tha thu airson daoine a chuideachadh, nach eil?
Yes.
You want to help people, don’t you?
Ceit Tha fhios agad gu bheil. You know that I do.
Iain Uill, tha Murchadh air a ghoirteachadh.
Siuthad.
Well, Murdo is hurt.
Go on.
Ceit Chan eil e a-staigh. He’s not in.
Calum Aidh. ’S e ospadal math a tha seo.
Tha mi air a bhith trì bliadhna ann, ’s tha mi glè riaraichte.
Uill, bhithinn riaraichte nam faigheadh Mairead obair.
Aye.
This is a good hospital.
I’ve been three years here, and I’m very satisfied.
Well, I’d be happy if Margaret could get a job.
Seonag Cò Mairead? Who’s Margaret?
Calum An leannan agam.
’S e nurs a th’ inntese cuideachd ach chan eil obair aice.
Tha i a-nis a’ bruidhinn air tilleadh dha na Hearadh.
My girlfriend.
She’s a nurse too but she doesn’t have a job.
She’s now talking about returning to Harris.
Seonag Cha bhi thu toilichte gun d’ fhuair mise an obair seo ma-thà. You won’t be pleased that I got this job then.
Calum Carson? Why?
Seonag Dh’fhaodadh Mairead a bhith air an obair seo fhaighinn. Margaret could have gotten this job.
Calum Cha b’ urrainn dhi obair an seo.
’S e nurs cloinne a th’ innte.
She couldn’t work here.
She’s a children’s nurse.
Seonag Nurs cloinne?
Agus a bheil Gàidhlig aice?
A children’s nurse?
And does she speak Gaelic?
Calum Tha.
Chan eil obair ri dhèanamh ann an àite sam bith.
Tha i air a sàrachadh a’ coimhead airson obair ann an Glaschu.
Yes.
There’s no work to be found anywhere.
She’s fed up looking for a job in Glasgow.
Seonag ’S dòcha gu bheil obair ann dhi ge-tà.
Fàg agamsa e, a Chaluim Iain, agus bruidhnidh mi riut a-màireach.
Maybe there is a job for her though.
Leave it to me, Calum John, and I’ll speak to you tomorrow.