FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about the past A' bruidhinn mun àm a chaidh seachad

Say this Can seo

Here are the words and phrases that you have heard in this lesson.

tha i dìreach air èirigh she has just arisen

bidh cuideigin air an dreasa a cheannach someone will buy the dress

thèid consairt a chumail a concert will be held

thathar an dòchas it is hoped

chan eil mi ach meadhanach I am poorly

tha mi air mo nàrachadh I am embarrassed

cha b’ ann anns an aon àite a bha iad ag obair they did not work in the same place

air sàillibh ’s gu bheil partaidh aig mo bhràthair because my brother is having a party

an àbhaist dhut a bhith a’ falbh? do you usually go away?

air a’ cheathramh latha deug dhen Ghearran on the 14th day of February

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Are you ready to practise what we have learnt?
she has just arisen – tha i dìreach air èirigh
Let’s say it together
she has just arisen – tha i dìreach air èirigh
Say it on your own
she has just arisen – tha i dìreach air èirigh
Let’s try another one
because my brother is having a party – air sàillibh ’s gu bheil partaidh aig mo bhràthair
Say it with me
because my brother is having a party – air sàillibh ’s gu bheil partaidh aig mo bhràthair
Say it on your own
because my brother is having a party – air sàillibh ’s gu bheil partaidh aig mo bhràthair
Let’s try another phrase
on the 14th day of February– air a’ cheathramh latha deug dhen Ghearran
Practise with me
on the 14th day of February– air a’ cheathramh latha deug dhen Ghearran
Practise on your own
on the 14th day of February– air a’ cheathramh latha deug dhen Ghearran
Listen to me
it is hoped – thathar an dòchas
Repeat with me
it is hoped – thathar an dòchas
Your turn
it is hoped – thathar an dòchas
Time for another one
they did not work in the same place – cha b’ ann anns an aon àite a bha iad ag obair
Let’s practise together
they did not work in the same place – cha b’ ann anns an aon àite a bha iad ag obair
Now you try
they did not work in the same place – cha b’ ann anns an aon àite a bha iad ag obair