FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing the home A’ bruidhinn mun taigh

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

an rùm-ionnlaid the bathroom

anns a’ chidsin in the kitchen

leabaidh bed

anns an leabaidh in (the) bed

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Iain Gabh mo leisgeul. Excuse me.
Màiri-Anna Dè tha thu ag iarraidh, Iain?
Seo Iain.
What do you want, John?
Here John.
Iain Tapadh leat.
Cò th’ anns an rùm-ionnlaid?
Thank you.
Who’s in the bathroom?
Eilidh Mise. Me.
Iain Greas ort ma-thà, Eilidh.
Tha Eilidh anns an rùm-ionnlaid.
Hurry up then, Helen.
Helen’s in the bathroom.
Màiri-Anna Greas ort, Eilidh.
Tha Dadaidh ag iarraidh a dhol dhan rùm-ionnlaid.
Hurry up, Helen.
Dad wants to go in the bathroom.
Eilidh Càit a bheil an stocainn agam? Where is my sock?
Màiri-Anna Chan eil fhios agam, a ghràidh.
Anns an rùm-cadail?
I don’t know, dear.
In the bedroom?
Eilidh Chan eil. No.
Màiri-Anna Anns a’ chidsin? In the kitchen?
Eilidh Chan eil. No.
Màiri-Anna Anns an rùm-ionnlaid, ma-thà? In the bathroom, then?
Eilidh Dadaidh, a bheil an stocainn agam anns an rùm-ionnlaid? Dad, is my sock in the bathroom?
Iain Fuirich mionaid. Wait a minute.
Eilidh Dadaidh, greasaibh oirbh. Dad, hurry up.
Màiri-Anna Eilidh!
Sguir dheth.
Tha an tost deiseil, Eilidh!
Eilidh!
Eòghainn!
Greasaibh oirbh!
Tha an tost deiseil!
Iain, greasaibh oirbh!
Tha mi a’ falbh.
Ò, siuthad, Iain.
Tha mi a' dol a dh’obair.
Feumaidh mi falbh.
Càit a bheil Eilidh?
Helen!
Stop it.
The toast is ready, Helen!
Helen!
Euan!
Hurry up!
The toast is ready!
John, hurry up!
I’m leaving.
Oh, go on, John.
I’m going to work.
I have to go.
Where is Helen?
Iain Tha i shuas an staidhre.
Greas ort, Eilidh!
Tha mamaidh a’ falbh.
She’s upstairs.
Hurry up, Helen!
Mum is leaving.
Màiri-Anna Tìoraidh ma-thà, Iain. Cheerio then, John.
Eilidh Ò, tha thu a’ falbh.
Tìoraidh ma-thà, Mamaidh.
Oh, you’re leaving.
Cheerio then, Mum.
Màiri-Anna Tìoraidh, a ghràidh. Cheerio, dear.
Eilidh Dè tha thu ag iarraidh, Dadaidh? What do you want, Dad?
Iain Am marmalade.
Càit a bheil am marmalade?
The marmalade.
Where is the marmalade?
Eilidh Chan eil fhios agam. I don’t know.
Iain Am preasa.
A bheil e anns a’ phreasa?
The cupboard.
Is it in the cupboard?
Màiri-Anna An iuchar!
Tìoraidh ma-thà.
The key!
Cheerio then.
Eilidh A Mhamaidh, càit a bheil am marmalade? Mum, where is the marmalade?
Màiri-Anna Anns a’ frids. In the fridge.
Iain Anns a’ frids? In the fridge?
Eilidh Feumaidh mi falbh dhan sgoil. I have to go to school.
Iain Tìoraidh, a ghràidh.
Eilidh, càit a bheil Eòghann?
Cheerio, dear.
Helen, where’s Euan?
Eilidh B’ aill leibh? Sorry?
Iain Càit a bheil Eòghann? Where’s Euan?
Eilidh A thì, tha e anns an leabaidh! Goodness, he’s in bed!