FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dealing with money A’ dèiligeadh ri airgead

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a bheil …. agaibh? do you have …?

airgead money

a bheil airgead agaibh? do you have money?

trì notaichean deug thirteen pounds

dè tha e? what is it?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Eilidh Dè tha sin?
Dadaidh!
Carson a tha sibh ag iarraidh seo?
Agus, dè na tha e?
What’s that?
Dad!
Why do you want this?
And, how much is it?
Iain Uh huh.
Na dèan sin, mas e do thoil e, Eilidh.
Tha mi ag iarraidh seo.
Tha e math.
Uh huh.
Don’t do that, please, Eilidh.
I want this.
It’s good.
Eilidh Nise, uighean, uighean.
Uighean donn, Eòghainn.
Tha mi ag iarraidh uighean donn.
Now, eggs, eggs.
Brown eggs, Euan.
I want brown eggs.
Eòghann Ach dè na tha na h-uighean donn? But how much are the brown eggs?
Eilidh Tha mi ag iarraidh uighean donn.
Nise, bainne.
Càit a bheil am bainne?
I want brown eggs.
Now, milk.
Where is the milk?
Eòghann Seo am bainne. Here’s the milk.
Eilidh Ò, glè mhath.
Nise, càit a bheil na currain?
Dadaidh!
Dè na tha seo?
Greasaibh oirbh, Dadaidh!
A bheil airgead agaibh?
Oh, very good.
Now, where are the carrots?
Dad!
What are these?
Hurry up, Dad!
How much is this?
Do you have money?
Iain Nise, dè na tha sin? Now, how much is that?
Eilidh Dadaidh, fifty pounds and nine pence! Dad, fifty pounds and nine pence!
Iain B’ aill leibh?
Dè na tha e?
Sorry?
How much is it?
Eilidh Dadaidh, fifty pounds and nine pence. Dad, fifty pounds and nine pence.
Iain Eilidh? Eòghiann?
A bheil airgead agaibh?
Helen? Euan?
Do you have money?
Eilidh Chan eil. No.
Iain Chan eil ach naoi notaichean agam.
A bheil sibh gabhail cairtean creideis?
I’ve only got nine pounds.
Do you take credit cards?
Eilidh Dadaidh.
Tha i a’ gabhail cairtean creideis, ach chan eil i a' tuigsinn Gàidhlig.
Dad.
She does take credit cards, but she doesn’t understand Gaelic.
Iain À! Seo ma-thà. Ah! Here you go then.
Female cashier Ta. Ta.
Màiri-Anna Gabhaibh mo leisgeul.
Dè na tha e?
Excuse me.
How much is it?
Female Staff B’ aill leibh? Sorry?
Màiri-Anna Dè tha am baga seo a’ cosg? How much does this bag cost?
Màiri-Anna Trì notaichean deug. Trì notaichean deug!
Tha e daor.
Thirteen pounds. Thirteen pounds!
It’s expensive!