FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying what you have Ag innse dè th’ agad

What do you have there?Dè th' agad an sin?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

chan eil càil agam I haven’t got anything

chan eil sìon agam I haven’t got anything

chan eil càil air fhàgail there’s nothing left

chan eil sìon air fhàgail there’s nothing left

chan eil … agam I don’t have …

chan eil … agad you don’t have …

chan eil … aige he doesn’t have …

chan eil … aice she doesn’t have …

chan eil … againn we don’t have …

chan eil … agaibh you don’t have … (plural / polite)

chan eil … aca they don’t have …

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Wife Seo, a Dhòmhnaill. Here, Donald.
Dòmhnall Tapadh leat. Thank you.
Wife Dè th’ agad an sin? What have you got there?
Dòmhnall Och, chan eil càil. Och, nothing.
Man Halò, a ghràidh.
Ciamar a tha thu?
Hello, dear.
How are you?
Woman Glè mhath, tapadh leat.
Ciamar a tha thu fhèin?
Very well, thank you.
How are you yourself?
Man Glè mhath, ach tha mi sgìth.
Dè th’ agad an sin?
Very well, but I’m tired.
What have you got there?
Woman Chan eil càil. Nothing.
Man Dè? What?
Woman 1 Tha seo math, nach eil? This is good, isn’t it?
Woman 2 Tha.
’S toigh leam seo.
Yes.
I like this.
Woman 3 Mmm, bha siud math. Mmm, that was good.
Woman 1 Ò, chan eil sìon air fhàgail. Oh, there's nothing left.
Woman 3 Cò tha ag iarraidh cofaidh, ma-thà? Who wants a coffee, then?
Woman 1 Tha mise, mas e do thoil e. Me, please.
Woman 2 Tha 's mi fhìn. And me.
Woman 3 Ceart. Ok.