FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing jobs A’ bruidhinn mu obraichean

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

càit a bheil sibh ag obair? where do you work?

tha mi ag obair ann an … I work in …

Comar nan Allt Cumbernauld

dè an obair a th’ agad? what’s your job?

This is the informal way you use to speak to a friend or a younger person.

càit a bheil thu ag obair? where do you work?

This is the informal way you use to speak to a friend or a younger person.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Mrs MacLeod Iù hù!
Gabh mo leisgeul.
’S mise Màiri-Anna NicLeòid.
Yoo hoo!
Excuse me.
I’m Mary-Anne MacLeod.
Woman Haidh.
’S mise Carol Coates.
Hi.
I’m Carol Coates.
Mrs MacLeod Feasgar math.
Ciamar a tha sibh?
Good afternoon.
How are you?
Carol Tha gu math, tapadh leibh.
Ciamar a tha sibh fhèin?
I’m well, thank you.
How are you yourself?
Mrs MacLeod Och, tha glè mhath. Och, very well.
Mrs MacLeod Dè an obair a th’ agaibh, a Charol? What your job, Carol?
Carol ’S e clèireach a th’ annam. I’m a secretary.
Mrs MacLeod À, clèireach.
Càit a bheil sibh ag obair?
Ah, a secretary.
Where do you work?
Carol Tha mi ag obair ann an Cumbernauld..eh..Comar nan Allt. I work in Cumbernauld..eh... Cumbernauld.
Mrs MacLeod À, Comar nan Allt.
Agus a bheil clann agaibh?
Ah, Cumbernauld.
And do you have children?
Carol Chan eil fhathast. Not yet.
Mrs MacLeod Tha dithis againn – nighean agus balach.
Cofaidh?
We have two – a girl and a boy.
Coffee?
Carol Tapadh leibh. Thank you.
Mrs MacLeod À Carol, halò.
Feasgar math.
Seo Iain.
Ah Carol, hello.
Good afternoon.
This is John.
Carol Haidh.
Feasgar math, a Mhàiri-Anna.
’S mise Carol, Iain.
Agus seo Bill.
Hi. Good afternoon, Mary-Anne.
I’m Carol, John.
And this is Bill.
Mr MacLeod Dè an obair a th’ agad, Bill? What’s your job, Bill?
Bill Tha mi ag obair ann am banca an-dràsta. I work in a bank just now.
Mr MacLeod À, agus càit a bheil thu ag obair? Ah, and where do you work?
Bill Ò, ann an Rutherglen, Iain.
Tha mi ag obair ann am banca ann an Rutherglen an-dràsta.
Oh, in Rutherglen,
John. I work in a bank in Rutherglen just now.
Mr MacLeod Uh-huh, Rutherglen eh?
Mmm.
Uh-huh, Rutherglen eh?
Mmm.
Bill Dè an obair a th’ agad fhèin, Iain? What’s your own job, John?
Mr MacLeod Tha mi ag obair aig British Telecom. I work at British Telecom.
Bill A-hà! BT eh?
Uill, uill.
A-ha ! BT eh?
Well, well.
Mr MacLeod Agus Carol?
Dè an obair a th’ agad, a Charol?
And Carol?
What’s your job Carol.
Carol ’S e clèireach a th’ annam, Iain.
Tha mi ag obair ann an oifis ann an Comar nan Allt.
I’m a secretary, John.
I work in an office in Cumernauld.
Bill Agus Màiri-Anna?
Dè an obair a th’ agad, a Mhàiri-Anna?
And Mary-Anne?
What’s your job Mary-Anne?
Mrs MacLeod Em, och, tha mi gun obair an-dràsta. Em, och, I’m unemployed just now.