FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Expressing hopes Ag innse mu dhòchasan

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha mi an dòchas gun robh oidhche mhath agaibh a-raoir I hope that you had a good night last night (plural/polite)

a-raoir last night

tha mi an dòchas gun còrd iad ribh I hope that you enjoy them (plural/polite)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Julie Tha mi an dòchas gun robh oidhche mhath agaibh a-raoir. I hope that you had a good night last night.
Sharon Ò a thì.
Bha gu dearbh.
Oh my.
I did indeed.
Julie Càit an robh sibh? Where were you?
Sharon Bha sinn aig cèilidh ann an Dùn Èideann.
Bha Phil Cunningham agus Aly Bain a’ cluich.
We were at a ceilidh in Edinburgh.
Phil Cunningham and Aly Bain were playing.
Julie An robh iad math? Were they good?
Sharon Ò, a thì.
Bha.
Oh, my.
Yes.
Julie Dè tha ceàrr air Màiri-Anna an-diugh? What’s wrong with Mary-Anne today?
Sharon Chan eil fhios agam.
Cha robh i a’ coimhead gu math idir.
I don’t know.
She didn’t look well at all.
Julie Tha mi an dòchas nach eil càil ceàrr aig an taigh.
Seall sin a-nis!
I hope that nothing is wrong at home.
Look at that now!
Julie Ò, Sharon.
Tha thu dìreach àlainn.
Nach eil?
Oh, Sharon.
You are so beautiful.
Isn’t she?
Shop assistant Tha, gu dearbh, ach fuirichibh mionaid tha e rud beag ro mhòr an seo.
Agus an seo.
Seo a-nis.
Yes, indeed, but wait a minute, it’s a little too big here.
And here.
Here now.
Julie Tha sin nas fheàrr.
Ach dè tha e a’ cosg?
Tha mi an dòchas nach eil e ro dhaor.
That’s better.
But what does it cost?
I hope that it’s not too expensive.
Shop assistant Chan eil.
Mòran taing.
It isn’t.
Many thanks.
Julie Cuin a bhios an dreasa agad deiseil? When will your dress be ready?
Sharon Ann an deich latha.
An toigh leat an dreasa sin, Julie?
In ten days.
Do you like that dress, Julie?
Julie Ò chiall!
Cha toil.
Oh no!
I don’t like it!
Sharon Dè mu dheidhinn seo ma-thà? How about this then?
Julie Sharon, a ghràidh.
A bheil thu a’ ciallachadh...?
Sharon, dear.
Do you mean....?
Sharon Tha. Yes.
Julie Mise? Me?
Sharon Thusa! You!
Julie Ò Sharon!
’S urrainn dhomh fhìn dreasa a dhèanamh.
Oh Sharon!
I can make a dress myself.
Màiri-Anna Uill, dè cheannaich sibh?
Càit a bheil an dreasa?
Well, what did you buy?
Where’s the dress.
Sharon Cha bhi an dreasa deiseil airson deich latha. The dress won’t be ready for ten days.
Julie Tha e dìreach àlainn, a Mhàiri-Anna.
Fuirichibh gus am faic sibh.
It’s so beautiful, Mary-Anne.
Wait until you see.
Sharon Seall.
An toigh leibh Thorntons?
Tha mi an dòchas gun cord iad ribh.
Look.
Do you like Thorntons?
I hope that you like them.
Julie A Mhàiri-Anna, dè tha ceàrr? Mary-Anne, what’s wrong?
Màiri-Anna Tha mi an dòchas nach robh iad ro dhaor, Sharon. I hope that they weren’t too expensive, Sharon.
Sharon Cha robh. They weren’t.
Julie Nise, dè tha ceàrr? Now, what’s wrong?
Màiri-Anna Fhuair Iain obair ùr. John got a new job.
Sharon Uill, tha sin math, nach eil? Well, that’s good, isn’t it?
Julie Càit, a Mhàiri-Anna?
Càit a bheil an obair?
Where, Mary-Anne?
Where’s the job?
Màiri-Anna Ann an Leòdhas.
Tha sinn a’ dol air ais a dh’ fhuireach ann an Leòdhas.
In Lewis.
We are going back to live in Lewis.
Sharon Chan urrainn dhuibh.
Tha Leòdhas ro fhad’ air falbh.
You can’t.
Lewis is too far away.
Julie Dè am beachd a th’ aig Eilidh agus Eòghann mu dheidhinn seo? What do Helen and Ewan think about this?
Màiri-Anna Chan eil fhios aig Eilidh agus Eòghann fhathast. Helen and Ewan don’t know yet.
Sharon Dè mu dheidhinn granaidh bhochd?
Chan urrainn dhuibh granaidh bhochd fhàgail ann an Dùn Èideann.
An urrainn?
What about poor granny?
You can’t leave poor granny in Edinburgh.
Can you?
Julie Sharon! Sharon!
Màiri-Anna Tha i ceart.
Chan urrainn dhuinn màthair Iain fhàgail ann an Dùn Èideann.
She’s right.
We can’t leave John’s mother in Edinburgh.