FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Debating and arguing A’ deasbad agus a’ trod

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

fireannach a man

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Iseabail A bheil thu a’ faireachdainn nas fheàrr a-nis, a Chailein?
A bheil do cheann goirt?
Are you feeling better now, Colin?
Is your head sore?
Cailean Tha. Yes.
Iseabail Ò Cailean beag bochd. Ach fuirich thusa, bidh thu nas fheàrr nuair a thig Dadaidh dhachaigh.
Bidh agus mise nas fheàrr.
Tha an dràma a’ tòiseachadh aig seachd.
Oh poor wee Colin.
But you wait, you’ll be better when Daddy will come home.
I will be better too.
The drama starts at seven.
Cailean Mamaidh, càit a bheil Dadaidh? Mummy, where is Daddy?
Iseabail Tha e air an trèan, no am bus, a Chailein.
Cha bhi e fada.
He’s on the train, or the bus, Colin.
He won’t be long.
Cailean Cò tha thu a’ fònadh, a mhamaidh? Who are you phoning, mummy?
Iseabail An dotair, a ghràidh.
Tha mi an dòchas gun tig an Dotair MacCormaig gad fhaicinn a-nochd.
The doctor, dear.
I hope that Doctor McCormack comes to see you tonight.
Ceit Anna, trobhad mionaid.
Cha tàinig mòran.
Dè tha mi a' dol a dhèanamh?
Anne come here for a minute.
Not came.
What am I going to do?
Anna Cùm a’ dol.
Faodaidh sinn auditions eile a dhèanamh an ath-sheachdain.
Keep going.
We can do other auditions next week.
Ceit Chan eil Iseabail an seo.
Dè thuirt i riut?
Ishbel isn’t here.
What did she tell you?
Anna Thuirt i: “Bidh e math aig an dràma a-nochd. Dìreach sgoinneil.” She said: “It will be good at the drama tonight. Just great.”
Ceit Ach an tuirt i gun robh i fhèin a’ tighinn? But did she say that she was coming herself?
Anna Ò thuirt.
Thuirt i: “Seo oidhche mhòr na h-auditions. Feumaidh sinn uile a bhith ann.”
Oh yes.
She said: “Tonight’s the big auditions night. We all need to be there.”
Ceit Tha e ochd uairean a-nis. It’s eight o’ clock now.
Anna A bheil Tormod a’ tighinn?
Chan eil fireannach eile ann ach Seumas agus Iain.
Feumaidh Tormod a bhith ann.
Is Norman coming?
There is no other man but James and John.
Norman needs to be here.
Ceit Ceart.
Nise, mar a thuirt mi nas tràithe, ’s ann mu dheidhinn Màiri Banrigh na h-Alba a tha an dealbh-chluich seo.
A bheil sibh deiseil?
Ok.
Now, as I said earlier, this play is about Mary Queen of Scots.
Are you ready?
Everyone Tha. Yes.
Ceit Cò a’ chiad duine? Who’s the first person?
Seumas Seo a’ Bhanrigh, Màiri.
“Carson a phòs mi Francois?
Agus Bodwell, agus Darly.
Carson nach do phòs mi Iain Knox no Seumas Dòmhnallach?"
Here’s Queen Mary.
“Why did I marry Francois?
And Bodwell, and Darly.
Why didn’t I marry John Knox or James MacDonald?”
Ceit Ok a Sheumais.
Sguir a-nis.
Nigheanan an toiseach.
A Fhlòraidh, siuthad thusa.
Ok James.
Stop now.
Girls first.
Flora, on you go.
Flòraidh Bha mi glè òg nuair a thàinig mi a Dhùn Èideann.
Tha cuimhne agam.
Bha mi a’ faireachdainn cho fuar.
Fuar, agus fliuch, agus sgìth.
A Thì, thuirt mi rium fhìn, an e seo Alba?
I was very young when I came to Edinburgh.
I remember.
I felt so cold.
Cold, and wet, and tired.
Oh no, I said to myself, is this Scotland?
Iseabail Feumaidh tu aon a ghabhail an-dràst’, a Chailein. You have to take on just now, Colin.
Cailean Ghia! Yuck!
Iseabail Och, ist.
Tha e blasta agus gheibh thu deoch orains.
Och, wheesht.
It’s tasty and you’ll get a drink of orange juice.
Cailean Cha tàinig Dadaidh. Daddy didn’t come.
Iseabail Cha bhi e fada.
Siuthad, sìos leis.
He won’t be long.
Go on, down with it.
Flòraidh ’S e Ceit a bhios a’ dèanamh Màiri Banrigh na h-Alba co-dhiù. It’s Kate who will do Mary Queen of Scots anyway.
Anna Chan eil mi a' dol leat idir idir! I don’t agree with you at all, at all!
Seumas Iain, tha iad seo a’ trod.
Thig an seo no bidh sabaid ann.
John, they are arguing here.
Come here or there will be a fight.
Flòraidh Chan eil mi gad chreidsinn. I don’t believe you.
Anna Chan eil primadonna an seo idir.
Ach esan.
There are no primadonnas here at all.
Except him.
Seumas Thalla!
Cha do rinn am fear seo càil!
Away!
This guy didn’t do anything!
Ceit Iain, a bheil thu airson feuchainn? John, do you want to try?
Iain Och... Och...
Ceit Iain, tha mi duilich nach robh thu airson feuchainn idir. John, I’m sorry that you didn’t want to try at all.
Iain Tha fhios agam. I know.
Anna Tha mise duilich nach robh Iseabail an seo. I’m sorry that Ishbell wasn’t here.
Ceit Seadh.
Tha mi an dòchas nach eil i tinn.
Yes.
I hope that she isn’t ill.
Seumas Agus cha tàinig Tormod. And Norman didn’t come.