FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Speaking our Language

Series 3 allows you to progress beyond the foundational stage by broadening your vocabulary and deepening your understanding of Gaelic grammar, whilst offering a range of topics that will encourage you to develop your fluency. Tha Sreath 3 gad thoirt seachad air an ìre bhunasach le bhith a’ cur ris an stòras fhaclan a th’ agad agus a’ meudachadh do chuid eòlais air gràmar na Gàidhlig. Gheibhear caochladh chuspairean a mhisnicheas thu gus do chuid fileantachd a leasachadh.

Arranging to go out A’ cur air dòigh a dhol a-mach

The videos on this page will help you learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Talking about going out Ag ràdh "A bheil thu a’ dol a-mach?"
 • Deciding where to go A' faighneachd "Càit an tèid sinn?"
 • Getting ready to go out Ag ràdh "Feumaidh tu geansaidh a chur ort mus tèid thu a-mach"

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Buying clothes A’ ceannach aodach

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking what someone is looking forA' faighneachd "Dè tha thu a’ lorg?"
 • Saying what you are looking forAg ràdh "Tha mi a’ lorg..."
 • Asking to try something onA' faighneachd "Am faod mi seo fheuchainn orm?"
 • Describing clothesAg ràdh "còta le pòcaidean mòra"
 • Describing likes and dislikes regarding clothesAg ràdh "cha toigh leam buidhe, ’s toigh leam brògan dearga"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Asking about transport A’ faighneachd mu dhòighean siubhail

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking where you can get a taxiA' faighneachd "càit am faigh mi tacsaidh?"
 • Saying how you will travel somewhereAg ràdh "thèid sinn a-null..."
 • Asking where a bus stopsA' faighneachd "am bi am bus a’ stad an seo?"
 • Asking how often there is a bus / train etcA' faighneachd "dè cho tric ’s a bhios bus a’ stad an seo?"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Stating preferences Ag innse dè as fheàrr leat

The videos on this page will help you learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying you prefer something to something else Ag ràdh "’s fheàrr leam fìon geal na fìon dearg"
 • Saying what you would prefer Ag ràdh "b’ fheàrr leam..."
 • Saying you hate something Ag ràdh "’s lugha orm..."
 • Saying you can’t stand something Ag ràdh "chan fhuiling mi ..."
 • Saying where you would have preferred to be

  Ag ràdh "b’ fheàrr leam gun robh mi aig..."

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Making comparison A’ dèanamh coimeas

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying something is smallerAg ràdh "tha e nas lugha na..."

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Debating and arguing A’ deasbad agus a’ trod

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Talking about who did whatAg ràdh "rinn mise na soithichean a-raoir"
 • DisagreeingAg ràdh "cha do rinn..."
 • Saying you don't think something is the caseAg ràdh "chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil..."

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Talking about things you enjoy A’ bruidhinn mu rudan a tha a’ còrdadh riut

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying something is greatAg ràdh "tha e dìreach sgoinneil"
 • Asking if someone is enjoying their dayA' faighneachd do chuideigin "a bheil an latha a’ còrdadh riut?"
 • ReplyingAg ràdh "Tha / Chan eil"
 • Saying whether you enjoyed somethingAg ràdh "chòrd sin rium glan"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Country pursuits Cur-seachadan dùthchail

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Talking about the weatherA' bruidhinn mun aimsir
 • Saying what you’d like to doAg ràdh "bu toigh leam a dhol a..."
 • Saying what you intend to doAg ràdh "tha mi an dùil..."

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Talking about what you ought A’ bruidhinn mu dè bu chòir dhut a dhèanamh

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying what someone should be wearingAg ràdh "bu chòir dhut ... a chur ort"
 • Saying what someone should doAg ràdh "bu chòir dhut..."
 • Saying what someone shouldn’t be doingAg ràdh "cha bu chòir dhut..."

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Trying things A’ feuchainn rudan

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Telling someone not to fallAg ràdh "feuch nach tuit thu"
 • Trying to get someone to do somethingAg ràdh "feuch gun ... thu "
 • Saying you are trying somethingAg ràdh "tha mi a’ feuchainn..."

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Telling people things Ag innse rudan do dhaoine

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone to tell you a storyA' faigheachd do chuideigin "an innis sibh dhomh sgeulachd?"
 • Asking someone what’s wrongAg ràdh "innis dhomh dè tha ceàrr"
 • Checking whether you told somebody somethingA' faighneachd "an do dh’innis mi dhut gun...?"
 • Giving newsAg ràdh "cha do dh’innis"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Making requests A’ dèanamh iarrtas

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone to go with you to somewhere.A’ faighneachd do chuideigin "an tèid thu còmhla rium dhan bhùth?"
 • Offering to go somewhere with somebodyA’ faighneachd do chuideigin "an tèid mi còmhla riut?"
 • Asking someone to do somethingA’ faighneachd do chuideigin "an glan thu na h-uinneagan?"
 • Asking someone to do something for youA’ faighneachd do chuideigin "an toir thu dhomh lioft?"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Winning and losing A’ buannachd is a’ call

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying what you wonAg ràdh "bhuannaich sinn..."
 • Saying that you lostAg ràdh "chaill sinn..."
 • Saying who won whatAg ràdh "bhuannaich Seumas bonn nam balach"
 • Saying what prize you gotAg ràdh "fhuair sinn dàrna duais"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Talking about the body A’ bruidhinn mun bhodhaig

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Talking about getting ears piercedAg ràdh "tha mi ag iarraidh tuill nam chluasan"
 • Explaining injuriesAg ràdh "ghoirtich mi m’ adhbrann"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Talking about health A’ bruidhinn mu shlàinte

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Talking about what is good and bad for youAg ràdh "chan eil e math dhut a bhith ag ithe cus geir"
 • Talking about wanting to lose weightAg ràdh "tha mi airson beagan cuideim a chall"
 • Telling someone to take it easy, or go easy at the beginningAg ràdh "trobhad an seo agus leig d’ anail"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Talking about the senses A’ bruidhinn mu na ciad-fathan

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying you can hear somebody singing off tuneAg ràdh "tha mi a’ cluinntinn cuideigin a’ dol ceàrr"
 • Asking someone whether they can hear or see youA' faighneachd do chuideigin "a bheil thu idir gam chluinntinn?"
 • Telling someone you can see or hear somethingA' faighneachd do chuideigin "a bheil thu a’ faicinn?"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Talking about consumer issues A’ bruidhinn mu chùisean luchd-caitheimh

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Talking about the products a shop sellsA' bruidhinn mu rudan ann am bùth
 • Talking about the quality of productsA' bruidhinn mu dè cho math 's a tha rudan
 • Talking about the quality of service receivedA' bruidhinn mu dè cho math 's a tha seirbhis ann am bùth

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Talking about job prospects A’ bruidhinn mu chothroman cosnaidh

The videos on this page will help you learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone what they’d like to be when they grow up A' faighneachd do chuideigin "dè an obair a bu toigh leat dèanamh nuair a dh’fhàsas tu mòr?"
 • Talking about what you’d like to do when you grow up Ag ràdh ""bu toigh leam a bhith nam pheantair nuair a dh’fhàsas mi mòr"
 • Talking about the type of work you would rather be doing Ag ràdh "b’ fheàrr leam a bhith nam chòcaire"
 • Talking about the work you’re doing now Ag ràdh "’s e nurs a th’ annam"

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile:

B1 - Eadar-mheadhanach B1 - Intermediate
Go to Episodes 19-36 Go to Episodes 55-72