FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Speaking our Language

Designed for the advanced learner, these episodes will consolidate what you have learned so far and take you through the more complex parts of the Gaelic language to expand your knowledge and enhance your confidence. Air an cur air dòigh don ionnsaiche adhartach, bidh na prògraman seo a’ daingneachadh na tha thu air ionnsachadh gu ruige seo, gad thoirt tro earrannan nas toinnte den chànan. Leudaichear do chuid eòlais agus bheirear piseach air do chuid misneachd.

Going on holiday A’ falbh air saor-làithean

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Discussing pricesAg ràdh "dè a’ phrìs a bhiodh air?"
 • Talking about currencyAg ràdh "dè tha sin ann an notaichean?"
 • Talking about last-minute preparationsAg ràdh "thalla thus ’s cuir na tiogaidean air dòigh"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Organising a party A’ cur partaidh air dòigh

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Talking about examsAg ràdh "a’ cheist as doirbhe a chunnaic mi riamh"
 • Inviting people to a partyAg ràdh "an tèid agad air tighinn ann?"
 • Talking about marriageAg ràdh "bu toigh leamsa pòsadh ann an eaglais mhòr bhrèagha"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Doing things A’ dèanamh rudan

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Discussing windsurfingAg ràdh "cuir grèim air an t-seòl"
 • Learning about building a stone wallAg ràdh "an tèid agad air a’ chlach mhòr a tha sina thoirt dhomh?"
 • Learning about potteryA' faighneachd do chuideigin "carson nach dòirt sibh barrachd uisge air?"
 • Learning to driveAg ràdh "ma chuireas tu do chas sìos, thèid an càr nas luaithe"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Painting and papering A’ peantadh agus a’ pàipearachadh

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Outdoor activities Cur-seachadan a-muigh

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Discussing where to pitch tentAg ràdh "am b’ fhiach an teant a chur suas thall an siud?"
 • Discussing where new furniture could goAg ràdh "dh’fhaodamaid bòrd beag a cheannach"
 • Discussing type of activity to do during dayAg ràdh "chan iarrainn a dhol a shreap a-rithist"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Opinions on how things would be Beachdan air mar a bhitheadh nithean

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Discussing a car for saleAg ràdh "am biodh e trom air a’ pheatrail?"
 • Discussing childhood memoriesAg ràdh "bhithinn gan dèanamh còmhla ri ar màthair"
 • Discussing menu and standard of cookingAg ràdh "tha am biadh fada nas fheàrr"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Describing locations Ag innse far a bheil rudan

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Discussing where to parkAg ràdh "faodaidh sibh an càr a phàirceadh an sin"
 • Discussing locations for photosAg ràdh "seasabh air beulaibh na h-eaglaise"
 • Discussing development of Gaelic community centreAg ràdh "bhiodh e os cionn meadhan a’ bhaile"
 • Asking for help finding a placeAg ràdh "a bheil fios agaibh càit a bheil...?"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Opinions and suggestions Barailean agus molaidhean

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Discussing meals on menuAg radh "tha mi a' smaoineachadh gum biodh sibh toilichte leis an chilli con carne"
 • Disagreement in hotelAg radh "bha dùil againn gum biomaid toilichte an seo"
 • Discussing what to do togetherAg radh "nam biodh an t-acras ort, dh’fhaodamaid biadh a ghabhail an seo"
 • Discussing possible causes of problemAg radh "an do choimhead thu air na plugaichean?"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Conditions and their consequence Cùmhnantan agus am buaidh

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Scolding childrenAg ràdh "mura cuir thu dheth e, chan fhaigh thu bainne"
 • Stating the conditions of somethingAg ràdh "dèan an rud a tha do mhàthair ag iarraidh Alasdair"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Requests and suggestions Iarrtasan molaidhean

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Offering help to carry bagsA' faighneachd do chuideigin "an cuidich mi sibh leis na bagaichean agaibh?"
 • Asking for help with writing homeworkAg ràdh "feumaidh mi sgrìobhadh mu na saor-làithean, ach chan eil e furasta"
 • Giving directions to stationAg ràdh "tha stèisean nam busaichean ri taobh stèisean nan trèanaichean"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Food and drink Biadh agus deoc

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Discussing what drink with what foodA' faighneachd "nise, dè dh’òladh tu còmhla ri seo?"
 • Complaining about menu descriptionsAg ràdh "bu toigh leam menu a b’ urrainn dhomh a thuigsinn"
 • Suggesting someone describe somethingAg ràdh "an innseadh tu dhomh dè th’ ann am “Pain au chocolat”?

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Getting to know people A’ cur eòlas air daoine

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone if they know someoneA' faighneachd "an aithne dhut am fear sin?"
 • Responding that you know someoneAg ràdh "’s aithne"
 • Suggesting that someone might know someoneAg ràdh "’s dòcha gur aithne dhut mi?"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Talking about things that have happened A’ bruidhinn mu rudan a tha air tachairt

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking if something has happened and respondingA' faighneachd "Alasdair, a bheil thu air èirigh fhathast?"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Commenting on things about to happen A’ bruidhinn mu nithean a tha gus tachairt

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying something is almost or about to...Ag ràdh "tha sinn... a dh’aithghearr"
 • Saying what will happenAg ràdh "tha sinn gu bhith..."
 • Hoping something will happenAg ràdh "tha mi an dòchas gum..."
 • Saying something must be doneAg ràdh "feumar barrachd airgid a chosg anns na h-Eileanan"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Describing things that have happened A’ toirt cunntais air nithean a tha air tachairt

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying what has been doneAg ràdh "tha i air an doras a ghlasadh"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Confirming and emphasising things A’ daingneachadh agus a’ cur cuideam air nithean

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking where someone comes fromA' faighneachd "cò às a tha thu?"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Customary activities Gnìomhan àbhaisteach

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying you usually dosomethingA' faighneachd "’s àbhaist dhomh a bhith a’ ceannach a h-uile rud fada ron Nollaig"
 • Saying that you told someone not to tellAg ràdh "thuirt mi riut gun facal a ràdh"

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Talking about the past A' bruidhinn mun àm a chaidh seachad

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Describing how something used to be, and comparing that to how it is nowAg ràdh "b’ àbhaist do... ach tha mi air a..."

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach B2 - Upper Intermediate
Go to Episodes 37-54