FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Customary activities Gnìomhan àbhaisteach

Merry Christmas when it comesNollaig Chridheil nuair a thig i

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

To say that something usually happens, use the present tense of is/’s with àbhaist. To say that someone usually does something say ’s àbhaist do …

’s àbhaist dhomh I usually

chan àbhaist dhomh I don’t usually

Nollaig Chridheil! Merry Christmas!

tunnag a duck

cearc-Fhrangach a turkey

tunnag air a ròstadh roasted duck

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Màiri Tha thu air a bhith a’ ceannach, a Chatrìona. You’ve been shopping, Katrina.
Catrìona Halò a Mhàiri.
’S àbhaist dhomh a bhith a’ ceannach a h-uile rud fada ron Nollaig.
Tha mi fadalach am-bliadhna.
Hello Mary.
I usually buy everything long before Christmas.
I’m late this year.
Màiri Tha is mise.
Chan àbhaist dhomh a bhith a’ fàgail rudan cho fada idir, ach tha mi air a bhith uabhasach trang.
Agus seall seo.
Chan àbhaist dhuinn a bhith a’ faighinn tunnag aig an Nollaig idir, ach cha robh cearc-Fhrangach air fhàgail.
Chan eil fhios agam an còrd tunnag ris an teaghlach idir.
Me too.
We don’t usually leave things so late at all, but I’ve been terribly busy.
And look at this.
I don’t usually get duck at Christmas at all, but there wasn’t a turkey left.
I don’t know if the family will enjoy duck at all.
Catrìona Tha mi cinnteach gun còrd.
’S toigh leam fhìn tunnag air a ròstadh.
I’m sure that they will.
I like roast duck myself.
Màiri An e tunnag a tha agad fhèin, ma-thà? Do you have duck yourself then?
Catrìona Chan e.
Cha toigh le Dòmhnall tunnag.
’S e cearc-Fhrangach a cheannaich mi.
No.
Donald doesn’t like duck.
I bought a turkey.
Màiri Chan ann an seo a fhuair thu cearc-Fhrangach, an ann? You didn’t get a turkey here, did you?
Catrìona ’S ann.
Fhuair mi an tè mu dheireadh.
Yes.
I got the last one.
Màiri Nach buidhe dhut.
Bidh dìnnear mhath Nollaig agaibhse.
Lucky you.
You’ll have a good Christmas dinner.
Catrìona Chan e Nollaig cheart a bhiodh ann gun chearc-Fhrangach. It wouldn’t be Christmas without turkey.
Màiri Bidh an teaghlach agamsa ag ràdh nach e Nollaig cheart a bhios ann. My family will say that it isn’t a proper Christmas.
Catrìona Am bi iad riaraichte gu leòr le tunnag? Will they be satisfied enough with duck?
Màiri Cha bhi.
Bidh iad a’ trod agus a’ gearain air sàilleabh nach d’ fhuair iad chearc-Fhrangach.
No.
They will be arguing and complaining because they didn’t get turkey.
Catrìona Ma tha thu ga h-iarraidh, bheir mi dhut a’ chearc-Fhrangach. If you want it, I’ll give you the turkey.
Màiri Ò uill.
Ma tha thu cinnteach.
A bheil thu ag iarraidh na tunnaig seo?
Oh well.
If you are sure.
Do you want this duck?
Catrìona Tha mi a’ creidsinn gu bheil. I think so.
Catrìona’s husband An d’ fhuair thu a’ chearc-Fhrangach ma-thà, a ghràidh? Did you get the turkey then, dear?
Catrìona Cha d’ fhuair.
’S e tunnag a th’ agam.
No.
I have duck.
Catrìona’s husband Dè? What?
Màiri Fhuair mise a’ chearc-Fhrangach mu dheireadh.
Nollaig Chridheil nuair a thig i.
I got the last turkey.
Merry Christmas when it comes.