FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Outdoor activities Cur-seachadan a-muigh

We could buy a small tableDh'fhaodamaid bòrd beag a cheannach

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dh’fhaodamaid … we could …

dh’fhaodadh (it) could

chan fhaodadh (it) couldn’t

dh’fhaodamaid sòfa agus sèithrichean ùra a cheannach we could buy a sofa and new chairs

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Iain Seall, a Sheonag, a ghràidh.
Bhiodh bòrd glè shnog anns an rùm-suidhe.
B’ fhiach bòrd beag mar seo a bhith againn.
Look, Joan, dear.
A table would be very nice in the living room.
It would be worth us having a small table like this.
Seonag B’ fhiach. Yes.
Iain Trì ceud is trì fichead not!
Dh’fhaodamaid brat mar seo a chur air beulaibh an teine.
Agus dh’fhaodamaid bòrd beag a chur air a’ bhrat.
Three hundred and sixty pounds!
We could put a rug like this in front of the fire.
And we could put a small table on the rug.
Seonag Dh’fhaodadh. Yes
Iain Nach eil na rudan seo a’ còrdadh riut idir? Don’t you like these things at all?
Seonag Tha, ach chan eil iad a’ dol leis na rudan a th’ againn anns an rùm-suidhe an-dràsta. I do, but they don’t go with the things we have in the living room just now.
Iain Uill, dh’fhaodamaid sòfa agus sèithrichean ùra a cheannach ma-thà.
Dè do bheachd, a ghràidh?
Well, we could buy a sofa and new chairs then.
What do you think, dear?
Seonag Chan fhaodadh, chan fhaodadh idir.
’S fheàrr leam na rudan a th’ againn mar-thà.
No, not at all.
I prefer the things we have already.
Iain Dè tha thu ag ràdh? What are you saying?
Seonag Thugainn, Iain.
Thèid sinn dhachaigh gu na seann sèithrichean cofhurtail againn fhìn.
Chan eil mise a’ tuigsinn carson a bhios daoine a’ ceannach rudan ùra co-dhiù.
Come on, Iain.
We’ll go home to our own old, comfortable chairs.
I don’t understand why people buy new things anyway.
Iain Chan eil no mise. Nor do I.