FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Outdoor activities Cur-seachadan a-muigh

I wouldn't want you to be illChan iarrainn thu bhith tinn

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

mo my

do your

a his

a her

dh’fhaodainn-sa I could (emphatic)

mo chasan my feet

a chasan his feet

a casan her feet

A is used for both 'his' and 'her', but when is it used for 'his' the following word is lenited.

a cheann his head

a ceann her head

do cheann your head

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Doileag Tha mo chasan cho goirt!
Tha mo chasan goirt.
Tha mo cheann goirt agus tha mo stamag goirt.
Chan iarrainn a dhol a shreap a-rithist.
My feet are sore!
My feet are sore.
My head is sore and my stomach is sore.
I wouldn’t want to go climbing again.
Niall Dè tha ise ag ràdh a-nis? What’s she saying now?
Flòraidh Tha a casan goirt, tha a ceann goirt agus tha a stamag goirt.
Cha tèid i a shreap a-rithist.
Her feet are sore, her head is sore and her stomach is sore.
She won’t go climbing again.
Niall Chan iarrainn a dhol a shreap còmhla rithese co-dhiù.
Cha do rinn i càil ach a’ gearan o thàinig sinn.
I wouldn’t want to go climbing with her anyway.
She’s done nothing but complain since we got here.
Doileag Tha esan ceart gu leòr.
Chan eil a chasan goirt, a bheil?
Dh’fhaodainn-sa a bhith marbh anns na beanntan agus bhiodh esan coma.
He’s alright.
His feet aren’t sore, are they?
I could be dead in the mountains and he wouldn’t care.
Murchadh Cha bhitheadh, a Dhoileag.
Tha a cheann goirt ’s a chasan fliuch.
No, Dolly.
His head is sore and his feet wet.
Niall Tha, ach cha robh mise a’ gearan. Yes, but I wasn’t complaining.
Flòraidh Cha robh?
Bha sinn a’ smaoineachadh gun robh an latha a’ còrdadh riut.
No?
We thought that you were enjoying the day.
Niall Bha an toiseach, ach bha Doileag a’ fàs fliuch agus sgìth ’s a casan cho goirt.
Bha mi a’ faireachdainn uabhasach duilich.
I was at first, but Dolly was getting wet and tired, and her feet so sore.
I was feeling terribly sorry.
Flòraidh A bheil thu ag èisteachd, a Dhoileag? Are you listening, Dolly?
Doileag Tha.
A bheil do cheann goirt?
Yes.
Is your head sore?
Niall Tha, a Dhoileag.
Uabhasach goirt.
Yes, Dolly.
Very sore.
Doileag Trobhad an seo, ma-thà.
Chan iarrainn thu a bhith tinn.
Tha paracetemols agamsa.
Bidh do cheann ceart gu leòr.
Come here, then.
I wouldn’t want you to be ill.
I have paracetemols.
Your head will be alright.
Niall Bithidh. Yes.