FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Opinions on how things would be Beachdan air mar a bhitheadh nithean

Would we be wise to go and speak to her?Am bitheamaid glic a dhol a bhruidhinn rithe?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

deònach willing

anns a’ mhionaid in a flash (in the minute)

bhithinn thall an sin ann am mionaid I would be over there in a minute

am biodh tu deònach a dhol a-mach còmhla rium? would you be willing to go out with me?

am bithinn deònach dhol a-mach còmhla riutsa? would I be willing to go out with you?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Alasdair Dè do bheachd, a Choinnich?
Tha Anna brèagha, bhiodh e sgoinneil a dhol a-mach còmhla rithe.
What do you think, Kenneth?
Anne is beautiful, it would be great to go out with her.
Coinneach Tha i brèagha gun teagamh, Alasdair.
Bhitheamaid uile airson a dhol a-mach còmhla rithese.
She’s beautiful without doubt, Alasdair.
We would all want to go out with her.
Anna A Chatrìona, ’s toigh leam Coinneach.
Bhithinn glè dheònach a dhol a-mach còmhla ris-san.
Catriona, I like Kenneth.
I would be very willing to go out with him.
Catrìona Agus bhiodh Coinneach glè dheònach a dhol a-mach còmhla riutsa, Anna.
Thuirt e sin ri mo bhràthair.
And Kenneth would be very willing to go out with you, Anne.
He said that to my brother.
Coinneach Bhithinn thall an sin ann am mionaid, Alasdair.
Thalla is bruidhinn rithe, feuch dè chanas i.
I’d be over there in a flash, Alasdair.
Go and speak to her and see what she says.
Alasdair Saoil am bitheamaid glic a dhol a bhruidhinn riutha? Do you think we’d be wise to go and speak to them?
Coinneach Bhitheadh.
Tiugainn.
Tha sibh ann.
Yes.
Let’s go.
You are there.
Alasdair Halò Anna.
Am biodh tu deònach a dhol a-mach còmhla rium?
Hello Anne.
Would you be willing to go out with me?
Anna Am bithinn deònach dhol a-mach còmhla riutsa, Alasdair?
Uill, cha bhitheadh, tha eagal orm.
Bhithinn glè dheònach a dhol a-mach còmhla ri Coinneach ge-tà.
Would I be willing to go out with you, Alasdair?
Well, no, I’m afraid.
I’d be very willing to go out with Kenneth though.
Coinneach Am bitheadh?
Uill, tapadh leat airson bruidhinn rithe, Alasdair.
Chì sinn a-rithist sibh.
Would you?
Well, thanks for speaking to her, Alasdair.
We’ll see you again. (i.e later)