FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Opinions on how things would be Beachdan air mar a bhitheadh nithean

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Ceit Tha an dithis agaibh grod!
Carson nach innis sibh dhomh?
The two of you are terrible!
Why don’t you tell me?
Iain Fuirich còig mionaidean.
Bidh fhios agad nuair a thig Anna.
Wait five minutes.
You will know when Anne comes.
Ceit A Mhurchaidh, innis dhomh, innis dhomh a-nise! Murdo, tell me, tell me now!
Murchadh Chan innis.
Cha bhiodh e ceart!
No!
It wouldn’t be right!
Iain Cha bhitheadh.
Cha bhiodh e ceart idir, a Cheit.
Còig mionaidean.
Ma thig i aig seachd.
No.
It wouldn’t be right at all, Kate.
Five minutes.
If she comes at seven.
Ceit Cha tig ise aig seachd.
Cha tàinig Anna aig an uair cheart riamh!
She won’t come at seven.
Anne never comes on time!
Iain Tha fhios agam. I know.
Ceit Seall.
Thu fhèin agus Anna.
Nam biodh fhios aig a màthair....!
Look.
Yourself and Anne.
If her mother knew...!
Iain Ò mo chreach! Oh my goodness!
Murchadh Seo Eòghann agus Ceit. Here's Ewan and Kate.
Ceit Chan fhaca mi sin.
Murt! Eòghann gam phògadh nuair a bha an deoch air.
Tha cuimhne agam.
I didn’t see that.
My god! Ewan kissing me when he was drunk.
I remember.
Murchadh Nise, nise, a Cheit.
Thuirt thu gun robh e glè ghasta.
Now, now, Kate.
You said that he was a fine fellow.
Ceit Thuirt mi gum bitheadh e gasta nam biodh e sòbar! I said that he would be fine if he was sober!
Iain Tha e cairteal an dèidh seachd.
Càit a bheil Anna?
It’s quarter past seven.
Where is Anne?
Ceit Thig i.
Uaireigin.
Seall Iain, thu fhèin agus Anna air an tràigh.
Dè thuirt mi?
Seo i.
She’ll come.
Sometime.
Look John, yourself and Anne on the beach.
What did I say?
Here she is.
Murchadh Còrdaidh glainne fìon ri Anna, tha mi cinnteach. Anne will enjoy a glass of wine, I’m sure.
Ceit Càit an robh thu, bha sinn a’ smaoineachadh.... Tha mi duilich, bha dùil agam ri mo charaid, Anna. Where were you, we were thinking.... I’m sorry, I was expecting my friend, Anne.
Poileasman Am faod sinn tighinn a-steach? May we come inside?
Ceit Faodaidh.
Thigibh a-steach.
Yes.
Come in.
Murchadh Thig a-steach.
Tha fìon agam dhut.
Dè tha ceàrr, a Cheit?
Come in.
I have wine for you.
What’s wrong, Kate?
Ceit Chan eil fhios agam. I don’t know.
Policeman A bheil sibh eòlach air Anna NicNeacail? Do you know Anne Nicolson?
Ceit Tha. Yes.
Iain Dè thachair? What happened?
Ceit Seo Iain Stiùbhart.
Tha e fhèin ’s Anna a’ dol a phòsadh.
This is John Stewart.
He and Anne are going to marry.
Policeman Carson nach suidh sibh sìos? Why don’t you sit down?
Iain Dè thachair? What happened?
Poileasman Tha mi duilich.
Bha tubaist ann.
Air an rathad à Colaiste Taobh na h-Aibhne.
Chaidh Anna a mharbhadh le càr.
I’m sorry.
There was an accident.
On the road from Riverside College.
Anne was killed by a car.