FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Getting to know people A’ cur eòlas air daoine

I don't recognise them at allChan aithne dhomh idir iad

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

To suggest that someone knows somebody else, use ’s aithne …

’s aithne do? … … know?

’s aithne dhut ... you know

’s aithne dhut Donella you know Donella

To query whether someone knows somebody else, you could use nach aithne ...?

nach aithne dhut …? do you not know …?

nach aithne dhut i? do you not know her?

To say you don’t know someone say chan aithne.

chan aithne dhomh iad I don’t know them

chan aithne dhomh I don’t know

bodach old man

cailleach old woman

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Wife Agus ’s aithne dhut Donella agus Fearchar. And you know Donella and Farquhar.
Husband Chan aithne dhomh idir iad. I don’t know them at all.
Wife ’S aithne. Yes.
Husband Chan aithne. No.
Wife ’S aithne.
Bha Fearchar anns an sgoil còmhla rinn.
Yes, you do.
Farquhar was at school with us.
Husband Chan eil cuimhne agam air idir. I don’t remember him at all.
Wife Seall.
Sin Fearchar.
Tha mi cinnteach gur aithne dhut e.
Look.
There’s Farquhar.
I’m sure that you know him.
Husband Chan aithne.
Chan aithne.
No, I don’t.
Wife Nuair a bha sinn anns an sgoil, bhiodh Fearchar a’ faighinn an strap a h-uile latha. When we were at school, Farquhar used to get the strap everyday.
Husband Cha robh strap aig Miss Maciver idir. Miss Maciver didn’t have a strap at all.
Wife ’S e Miss McQueen an t-ainm a bh’ oirre.
Agus bha strap aice.
Seo.
Miss McQueen.
Nach aithne dhut idir i?
Her name was Miss McQueen.
And she had a strap.
Here.
Miss McQueen.
Don’t you recognise her at all?
Husband Chan aithne.
Chan aithne dhomh duine anns an dealbh seo.
No.
I don’t know anyone in this picture.
Wife Obh, obh, a bhodaich.
Tha thu a’ fàs sean.
Oh dear, old man.
You are getting old.
Husband Màiri Anna Stiùbhart, Mishinish, Eilean Mhuile – cò tha sin?
Chan aithne dhuinn duine ann am Muile.
Mary Anne Stewart, Mishinish, Isle of Mull – who’s that?
We don’t know anyone in Mull.
Wife Chan aithne.
Chan eil fhios agam cò às a thàinig na dealbhan seo idir.
Ach bha iad snog co-dhiù.
No.
I don’t know where these photos came from at all.
But they were nice anyway.
Husband Bha.
Agus chunnaic thu do charaidean Donella agus Fearchar.
Yes.
And you saw your friends Donella and Farquhar.