FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing things that have happened A’ toirt cunntais air nithean a tha air tachairt

Are you satisfied with the food?A bheil thu riaraichte leis a' bhiadh?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dùinte shut

sgrìobhte written

fosgailte open

toilichte pleased

riaraichte satisfied

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Na can rium gu bheil e dùinte. Don’t tell me it’s closed.
Man Seall seo.
Tha e sgrìobhte an seo nach eil fhios aca cuin a bhios e fosgailte a-rithist.
Look at this.
It’s written here that they don’t know when it will open again.
Woman Bha mi cinnteach gum biodh e fosgailte.
Dè tha sinn a’ dol a dhèanamh?
Thuirt Mìcheal agus Flòraidh gum faiceadh iad sinn anns an taigh-bìdh seo.
I was sure that it would be open.
What are we going to do?
Michael and Flora said that they’d see us in this restaurant.
Man Ma dh’fhuiricheas sinn an seo gus an tig iad, faodaidh sinn a dhol gu àite eile.
Agus tha mise toilichte gu leòr.
Tha mi sgìth de bhiadh Eadailteach.
If we stay here till they come, we can go to another place.
And I’m happy enough.
I’m tired of Italian food.
Woman Ach ’s e biadh Eadailteach as fheàrr le Mìcheal. But Italian food is Michael’s favourite.
Man Och uill, tha taighean-bìdh gu leòr eile an seo. Och well, there are plenty of restaurants here.
Woman Uill, cha bhi Mìcheal toilichte mura faigh e biadh Eadailteach. Well, Michael won’t be happy if he doesn’t get Italian food.
Man Thud, bidh e toilichte gu leòr ma gheibh e biadh sam bith.
Seo Mìcheal is Flòraidh a’ tighinn.
Tut, he’ll be happy enough if he gets any food.
Here’s Michael and Flora coming.
Flòraidh Dè tha sibh a’ dèanamh a-muigh an seo? What are you doing outside here?
Woman Tha an taigh-bìdh dùinte.
Tha mi uabhasach duilich.
Cha do dh’fhòn mi airson bòrd mar a b’ àbhaist dhomh.
The restaurant is closed.
I’m awfully sorry.
I didn’t phone for a table as I usually do.
Flòraidh Tha e ceart gu leòr. It’s ok.
Woman Ach ’s toigh le Mìcheal biadh Eadailteach.
Feumaidh sinn taigh-bìdh eile a lorg.
But Michael likes Italian food.
We need to find another restaurant.
Man Tha mi cinnteach gu bheil taigh-bìdh Eadailteach shìos aig ceann na sràide seo.
Tha mise air a bhith ann agus tha e math.
Còrdaidh sin riutsa, a Mhìcheil, nach còrd?
I’m sure that there’s an Italian restaurant down at the end of this street.
I’ve been there and it’s good.
You’ll enjoy that Michael, won’t you?
Mìcheal A bheil sibhse ag iarraidh biadh Eadailteach? Do you want Italian food?
Woman Tha. Yes.
Man Tha agus mise.
’S e biadh Eadailteach as fheàrr leam.
Carson?
Me too.
Italian food is my favourite.
Why?
Mìcheal Uill, tha mise sgìth dheth.
Bhithinn toilichte le biadh sam bith ach biadh Eadailteach.
Well, I’m tired of it.
I’d be happy with any other food but Italian.
Woman Uill, a bheil thu riaraichte gu leòr leis a’ bhiadh seo, a Mhìcheil? Well, are you satisfied enough with this meal, Michael?
Mìcheal Tha.
Tha seo direach sgoinneil.
Yes.
This is just great.