FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Confirming and emphasising things A’ daingneachadh agus a’ cur cuideam air nithean

They didn't work in the same place thoughCha b' ann san aon àite a bha iad ag obair ge-tà

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

b’ ann it was

cha b’ ann it wasn’t

The past form of is is bu (or b’ before words beginning with a vowel or f). To confirm or emphasise something that is past use b’ ann.... The negative form is cha b’ ann.... They use the same construction as ’s ann....

deoch-shlàinte a drinking toast

b’ ann anns an Òban a bha Magaidh Maggie was in Oban

cha b’ ann anns an aon àite a bha iad ag obair they were not working in the same place

òlaibh deoch-shlàinte! drink a toast! (plural/polite)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Èistibh a chàirdean.
Bithibh sàmhach.
Tha sinn ann an seo a-nochd airson a bhith còmhla ri Eàirdsidh agus Magaidh.
B’ ann ann an naoi ceud deug trì fichead ’s a h-aon deug a phòs iad, ach thachair iad ri chèile ceithir bliadhna ron sin.
Bha iad ag obair air bàt-aiseig aig an àm. Cha b’ ann anns an aon àite a bha iad ag obair ge-tà.
B’ ann anns an Òban a bha Magaidh ach b’ ann a-mach à Malaig a bha Eàirdsidh a’ seòladh, ’s cha robh rathad a-riamh cho fada ris an rathad eadar Malaig ’s An t-Òban.
Cha robh Eàirdsidh fada a’ faighinn obair anns an Òban agus tha fios againn uile dè thachair an dèidh sin.
Dà bhliadhna an dèidh dhaibh pòsadh, rugadh Mairead Anna, agus dà bhliadhna an dèidh sin, rugadh Niall Eàirdsidh, ’s tha mi glè thoilichte gu bheil iad an seo a-nochd còmhla ris na cailleachan ’s na bodaich. Uill, mar a thuirt mi, b’ ann ann an naoi ceud deug trì fichead ’s a h-aon deug a phòs iad, phòs Magaidh agus Eàirdsidh, agus tha iad pòsta fhathast.
Mar sin, togaibh ur glainneachan, agus òlaibh deoch-shlàinte do Eàirdsidh ’s do Mhagaidh. Mealaibh ur naidheachd: Eàirdsidh agus Magaidh.
Listen friends and relatives.
Be quiet.
We are here tonight to be with Archie and Maggie.
It was in nineteen seventy one that they married, but they met four years before that.
They were working on a ferry at the time.
They weren’t working in the same place though.
Maggie was in Oban, but Archie was sailing out from Mallaig, and there had never been a road as long as the road between Mallaig and Oban.
Archie wasn’t long in getting a job in Oban and we all know what happened after that.
Two years after getting married, Margaret-Anne was born, and two years after that, Neil-Archie was born, and I’m very pleased that they are here tonight with the old ladies and old men. Well, as I said, it was in nineteen seventy one that they married, Maggie and Archie married, and they are still married.
Therefore, raise your glasses and drink a toast to Archie and Maggie. Congratulations: Archie and Maggie.
Everybody Mealaibh ur naidheachd agus slàinte mhath.
Congratulations and good health.