FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Customary activities Gnìomhan àbhaisteach

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Ceit Iain bochd.
Cha tèid agad air deoch a ghabhail a-nochd ma tha thu dràibheadh.
Poor John.
You won’t be able to drink tonight if you are driving.
Iain Tha mi coma. I don’t mind.
Bill Agus bhithinn uabhasach toilichte nan tòisicheadh tu air an ochdamh latha air fhichead dhen mhìos.
A Cheit, seo sinn.
Suidh sìos.
Seo Seonag, mo phiuthar.
And I would be awfully happy if you would start on the twenty-eighth of the month.
Kate, here we are.
Sit down.
This is Joan, my sister.
Ceit Tha mi toilichte tachairt ribh. I'm pleased to meet you.
Bill Agus seo Calum Iain agus Mairead. And this is Calum John and Margaret.
Ceit Haidh, ciamar a tha sibh? Hi, how are you?
Iain Haidh. Hi.
Seonag Agus cò am fear brèagha a th’ agad an seo, a Cheit?
Ciamar a tha thu, a Mhurchaidh?
And who is this handsome man, Kate?
How are you, Murdo?
Ceit Seo Iain, a Sheonag. This is John, Joan.
Seonag Mo chreach!
Tha mi air mo nàrachadh.
Tha mi toilichte tachairt riut, Iain.
My goodness!
I’m embarrassed.
I'm pleased to meet you, John.
Bill Agus a bheil Murchadh gu bhith còmhla rinn a-nochd? And is Murdo going to be with us tonight?
Ceit Chan eil.
Cha bhi Murchadh ann idir.
Agus a bheil sibh fhèin ag obair, a Sheonag?
No.
Murdo won’t be here at all.
And do you work yourself, Joan?
Seonag Tha.
’S e nurs a th’ annam.
Tha mi ag obair còmhla ri Calum Iain.
Yes.
I’m a nurse.
I work with Calum John.
Ceit Bha Iain airson a bhith na nurs cuideachd.
Agus bhiodh e glè mhath air.
John wanted to be a nurse too.
And he’d be very good at it.
Seonag Tha ùidh aig Iain a bhith a’ nursadh, a Chaluim Iain. John is interested in nursing, Calum John.
Calum Iain Ma tha, chan eil e glic. If so, he isn’t smart.
Seonag ’S e obair mhath a th’ ann, Iain.
Na bi ag èisteachd ris-san.
It’s a good job, John.
Don’t listen to him.
Bill Agus tha obair aig Mairead a-nise cuideachd.
Tha i gu bhith a’ coimhead an dèidh Choinnich.
And Margaret has a job now too.
She is going to be looking after Kenneth.
Iain Math dha-rìribh.
Cuin a tha thu a’ tòiseachadh?
Excellent.
When do you start?
Ceit An gabh sibh mo leisgeul, cha bhi mi ach dà dhiog. Will you excuse me, I’ll only be a minute. (lit: two seconds)
Bill Air an ochdamh latha air fhichead.
Tha mi air iarraidh air Seonag gun innis i do Mhairead cho mì-mhodhail ’s a tha Coinneach.
On the twenty-eighth.
I’ve asked Joan to tell Margaret how badly behaved Kenneth is.
Ceit Carson a thàinig thu an seo? Why did you come here?
Murchadh Bha mi ... I was...
Ceit Bha thu dè?
Bha thu airson an oidhche againn a mhilleadh, nach robh?
You were what?
You wanted to ruin our evening, didn’t you?
Murchadh Cha robh.
Bha mi airson bruidhinn riut.
No.
I wanted to speak to you.
Ceit An ainm an àigh, a Mhurchaidh!
Nach tuig thu Gàidhlig?
Tha e seachad eadarainn, tuigsinn?
Seachad!
In the name of the lord, Murdo!
Don’t you understand Gaelic?
It’s over between us, understand?
Over!
Murchadh Ach a bheil thu dha-rìribh? But are you serious?
Ceit Tha!
A Mhurchaidh, carson nach tèid thu dhachaigh?
Tha mi an seo còmhla ri Bill agus a chàirdean.
Chan eil mi airson a bhith a’ trod.
Yes!
Murdo, why don’t you go home?
I’m here with Bill and his friends.
I don’t want to be arguing.
Murchadh Tha mi duilich, a Cheit.
Tha mi duilich gun robh mi cho gòrach, ’s tha mi duilich gu bheil mi air do chall.
I’m sorry, Kate.
I’m sorry that I was so stupid, and I’m sorry that I’ve lost you.
Ceit Tha mise duilich cuideachd, a Mhurchaidh. I’m sorry too, Murdo.
Murchadh Saoil, a bheil? I wonder if you are?
Calum Iain Ma tha ùidh agad ann an nursadh, thig chun an ospadail latha sam bith.
’S àbhaist dhuinn a bhith a’ gabhail cupa tì mu dheich uairean anns a’ mhadainn.
If you are interested in nursing, come to the hospital any day.
We usually have a cup of tea at about ten o’ clock in the morning.
Iain ’S dòcha gun tig mi, ma-thà. I maybe will, then.
Seonag Ma thig thu, bhiodh e na b’ fheàrr gun an tì aigesan òl, tha i grod.
A bheil a h-uile rud ceart gu leòr, a Cheit?
If you come, it would be better not to drink his tea, it’s rotten.
Is everything ok, Kate?
Ceit Tha tapadh leat, a Sheonag.
Tha a h-uile rud ceart gu leòr a-nis.
Yes thank you, Joan.
Everything is alright now.
Bill Uill, abair oidhche sgoinneil.
Tha mise air cuideigin a lorg a choimheadas an dèidh Choinnich.
Agus tha Iain a’ smaoineachadh air obair ùr.
Tha a h-uile duine cho sona ris an Rìgh.
Slàinte!
Well, what a great night!
I’ve found someone who will look after Kenneth. John is thinking about a new job.
Everyone is as happy as Larry. (lit: as happy as the king)
Cheers!
Everyone Slàinte. Cheers.