FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Places - Archive Àiteachan - Tasglann

The Royal Northern Infirmary (1)

Taigh-eiridinn a’ Chinn a Tuath (1)

Read More Leugh tuilleadh

Foyers (2)

Foithear (2)

Read More Leugh tuilleadh

Foyers (1)

Foithear (1)

Read More Leugh tuilleadh

Loch Rannoch (2)

Loch Raineach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Barevan (3)

Bàrr Èibhinn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Barevan (1)

Bàrr Èibhinn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Kilravock Castle (2)

Caisteal Chill Ràthaig (2)

Read More Leugh tuilleadh

Seal Island (2)

Eilean nan Ròn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Seal Island (1)

Eilean nan Ròn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Whisky and Place-names (2)

Uisge-beatha agus Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

Whisky and Place-names (1)

Uisge-beatha agus Ainmean-àite (1)

Read More Leugh tuilleadh

Crieff in poetry

Craoibh ann am bàrdachd

Read More Leugh tuilleadh

The Isle of Pabay (2)

Eilean Phabaigh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Isle of Pabay (1)

Eilean Pabaigh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Geographical centre of Scotland

Teis-meadhan na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

The NC500 and Gaelic

An NC500 agus a’ Ghàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

'Leum' in Place names (2)

'Leum' ann an Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

'Leum' in Place names (1)

'Leum' ann an Ainmean-àite (1)

Read More Leugh tuilleadh

Weem (3)

Weem (3)

Read More Leugh tuilleadh

Weem (2)

Weem (2)

Read More Leugh tuilleadh

Weem (1)

Weem (1)

Read More Leugh tuilleadh

Clan Mackenzie of Coul (2)

Clann ?ic Coinnich na Cùile (2)

Read More Leugh tuilleadh

Clan MacKenzie of Coul (1)

Clann ’ic Coinnich na Cùile (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Giant's Cave (2)

Uamh an Fhuamhaire (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Giant's Cave (1)

Uamh an Fhuamhaire (1)

Read More Leugh tuilleadh

Redcastle (1)

An Caisteal Ruadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Griogal Cridhe (1)

Griogal Cridhe (1)

Read More Leugh tuilleadh

Boleskine House (3)

Taigh Bhoth Fhleisginn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Boleskine House (2)

Taigh Bhoth Fhleisginn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Boleskine House (1)

Taigh Bhoth Fhleisginn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh Miller and Racism (1)

Ùisdean Mac a' Mhuilleir agus Gràin-chinnidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Iseabail Gowdie (3)

Iseabail Gowdie (3)

Read More Leugh tuilleadh

Foirgheall Obar Bhrothaig

The Declaration of Arbroath

Read More Leugh tuilleadh

Colin Campbell, Architect

Cailean Caimbeul, Ailtire

Read More Leugh tuilleadh

The Mill of Banchor (2)

Muileann Bheannchair (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Mill of Banchor (1)

Muileann Bheannchair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dunvegan Castle (2)

Caisteal Dhùn Bheagain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dunvegan Castle (1)

Caisteal Dhùn Bheagain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Loch a’ Ghartain (2)

Loch Garten (2)

Read More Leugh tuilleadh

Loch a’ Ghartain (1)

Loch Garten (1)

Read More Leugh tuilleadh

A Scottish car in the Artarctic

Càr Albannach anns an Antartaig

Read More Leugh tuilleadh

Lismore

Lios Mòr

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Murrayfield (2)

Gàidhlig aig Murrayfield (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Murrayfield (1)

Gàidhlig aig Murrayfield (1)

Read More Leugh tuilleadh

Fladda

Flada

Read More Leugh tuilleadh

Peter of the Mountain (2)

Pàdraig na Beinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

Peter of the Mountain (1)

Pàdraig na Beinne (1)

Read More Leugh tuilleadh

Taigh Mòr na Seilge

The big house of the hunt

Read More Leugh tuilleadh

The Raasay Monster (1)

Uilebheist Ratharsair (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Caledonian Canal

An Canàl Cailleannach

Read More Leugh tuilleadh

Schiehallion (2)

Sìth Chailleann (2)

Read More Leugh tuilleadh

Schiehallion 

Sìth Chailleann (1)

Read More Leugh tuilleadh

Tiree placenames

Ainmean-àite Thiriodh

Read More Leugh tuilleadh

Cladh Cille Choirill (2)

Cladh Cille Choirill (2)

Read More Leugh tuilleadh

Cladh Cille Choirill (1)

Cladh Cille Choirill (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mary of Callert

Màiri Challaird (1)

Read More Leugh tuilleadh

Lochan Lunn Dà Bhrà

Lochan Lunn Dà Bhrà

Read More Leugh tuilleadh

Corryvreckan (3)

Coire Bhreacain (3)

Read More Leugh tuilleadh

Corryvreckan (2)

Coire Bhreacain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Corryvreckan (1)

Coire Bhreacain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Nant Gwrtheyrn (2)

Nant Gwrtheyrn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Canàlaichean

Canals

Read More Leugh tuilleadh

‘Leabaidh’ (Bed) in place-names (2)

‘Leabaidh’ ann an Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

‘Leabaidh’ (Bed) in Place-names (1)

‘Leabaidh’ ann an Ainmean-àite (1)

Read More Leugh tuilleadh

Victoria Falls in Scotland

Victoria Falls ann Alba

Read More Leugh tuilleadh

Place-names of Strath

Ainmean-àite an t-Sratha

Read More Leugh tuilleadh

Strathardle (2)

Srath Àrdail (2)

Read More Leugh tuilleadh

Strathardle (1)

Srath Àrdail (1)

Read More Leugh tuilleadh

Eilean Bàn (2)

An t-Eilean Bàn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Eilean Bàn (1)

An t-Eilean Bàn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Beinn Eighe

Beinn Eighe

Read More Leugh tuilleadh

Argos, Epidavros and the Boat Man

Argos, Epidavros agus Fear a’ Bhàta

Read More Leugh tuilleadh

The Ringing Stone, Tiree (2)

Clach a’ Choire, Tiriodh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Ringing Stone, Tiree (1)

Clach a’ Choire, Tiriodh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Am Bile

Am Bile

Read More Leugh tuilleadh

The two Knoydarts

An Dà Chnòideart

Read More Leugh tuilleadh

Allan the Ridge (2)

Ailean an Rids (2)

Read More Leugh tuilleadh

Allan the Ridge (1)

Ailean an Rids (1)

Read More Leugh tuilleadh

A trip to Novia Scotia (3)

Turas a dh’Alba Nuaidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

A trip to Novia Scotia (2)

Turas a dh’Alba Nuaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

A trip to Novia Scotia (1)

Turas a dh’Alba Nuaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Knoydart Seven (2)

Seachdnar Chnòideirt (2)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Bute

Eilean Bhòid

Read More Leugh tuilleadh

The Cumbraes - Great and Little

Na Cumraidhean – Mòr is Beag

Read More Leugh tuilleadh

Soy and Stroma

Sòthaigh agus Stròma

Read More Leugh tuilleadh

Tannochbrae and other "Scottish" places (2)

Tannochbrae agus Àiteachan “Albannach

Read More Leugh tuilleadh

Tannochbrae and other "Scottish" places (1)

Tannochbrae agus Àiteachan “Albannach"

Read More Leugh tuilleadh

Strathconon and Scardroy

Srath Chonainn agus Sgàrd Ruaidh

Read More Leugh tuilleadh

Strathconon and Drochaid Sguideil

Srath Chonainn agus Drochaid Sguideil

Read More Leugh tuilleadh

Wales

A’ Chuimrigh

Read More Leugh tuilleadh

Altimarlach (2)

Allt nam Mèirleach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Altimarlach (1)

Allt nam Mèirleach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The effect of Gaels on Iceland (2)

Buaidh nan Gàidheal air Innis Tìle (2)

Read More Leugh tuilleadh

The effect of Gaels on Iceland (1)

Buaidh nan Gàidheal air Innis Tìle (1)

Read More Leugh tuilleadh

Placenames of Iceland

Ainmean-àite Innis Tìle

Read More Leugh tuilleadh

The Westmann Islands

Na h-Eileanan Westmann

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic in Iceland

Gàidhlig ann an Innis Tìle

Read More Leugh tuilleadh

Holyrood (2)

Poll an Ròid (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Yew Tree of Fortingall

Craobh-Iubhair Fhairtirchill

Read More Leugh tuilleadh

Fortingall – church of the fort

Fairtirchill – Eaglais an Dùin

Read More Leugh tuilleadh

Placenames in Sutherland (3)

Ainmean-àite ann an Siorrachd Chataibh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Placenames in Scotland (2)

Ainmean-àite ann an Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

Placenames in Scotland (1)

Ainmean-àite ann an Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

A song from Loch Carron

Òran à sgìre Loch Carrann

Read More Leugh tuilleadh

Niall MacLeod

Niall MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Procurator Fiscal in Stornoway

Fear-casaid a’ Chrùin

Read More Leugh tuilleadh

Loch Freuchie

Loch Fraochaidh

Read More Leugh tuilleadh

Sweden

An t-Suain

Read More Leugh tuilleadh

Kebnekaise

Kebnekaise

Read More Leugh tuilleadh

Carnaqueen

Càrn na Cuimhne

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Canna (2)

Eilean Chanaigh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of the Big Women

Eilean nam Ban Mòra

Read More Leugh tuilleadh

The Crossing Isle

An t-Eilean Tarsainn

Read More Leugh tuilleadh

Kerracher Gardens

Leas Chearachair

Read More Leugh tuilleadh

Borve

Am Borgh

Read More Leugh tuilleadh

An Atlas Maior

An Atlas Maior

Read More Leugh tuilleadh

Eddrachillis Bay

Eddrachillis Bay

Read More Leugh tuilleadh

Rondane

Rondane

Read More Leugh tuilleadh

Croft-an-Righ

Croft-an-Righ

Read More Leugh tuilleadh

Holyrood

Pàirc an Ròid

Read More Leugh tuilleadh

Aisir Mòr and Aisir Beag

Aisir Mòr agus Aisir Beag

Read More Leugh tuilleadh

The descendants of Red Sorley

Sliochd Shomhairle Ruaidh

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Canna (1)

Eilean Chanaigh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Hoy

Eilean Hòdhaigh

Read More Leugh tuilleadh

Placenames

Ainmean-àite

Read More Leugh tuilleadh

The Cullins

An Cuiltheann

Read More Leugh tuilleadh

Gleann Cholm Cille

Gleann Cholm Cille

Read More Leugh tuilleadh

The November Assembly

Oireachtas na Samhna

Read More Leugh tuilleadh

The Islands of Loch Lomond

Na h-eileanan Loch Laomainn

Read More Leugh tuilleadh

Inchcailloch (2)

Innis Caillich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Inchcailloch (1)

Innis Caillich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Man (4)

Eilean Mhanainn (4)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Man (3)

Eilean Mhanainn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Man (2)

Eilean Mhanainn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Man (1)

Eilean Mhanainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Finegand

Fèith nan Ceann

Read More Leugh tuilleadh

The stone of the cockerel

Clach a’ Choilich

Read More Leugh tuilleadh

Auchenshuggle

Auchenshuggle

Read More Leugh tuilleadh

Ross-shire

Siorrachd Rois

Read More Leugh tuilleadh

Argyll

Earra-Ghàidheal

Read More Leugh tuilleadh

Glasgow Gaelic School

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Read More Leugh tuilleadh

Beside Loch Ness

Ri taobh Loch Nis

Read More Leugh tuilleadh

Saint Nachlan (1)

Naomh Nachlan (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mellon Charles and Mellon Udrigle

Mellon Charles agus Mellon Udrigle

Read More Leugh tuilleadh